ESV stödjer stora delar av förslagen för att motverka felaktiga betalningar från välfärdssystemen

2020-04-28 | Nyhet

Ekonomistyrningsverket (ESV) har svarat på Finansdepartementets remiss av betänkandet Samlade åtgärder för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen (SOU 2019:59). ESV instämmer i huvudsak i delegationens bedömningar men avstyrker delar av förslagen.

ESV instämmer i att det är angeläget att vidta samlade och systematiska åtgärder för att motverka felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen. ESV delar bedömningen att det finns en outnyttjad potential i utökat informationsutbyte och utvecklade riskbaserade kontroller, och anser att myndigheterna kan bli bättre på att använda digitalisering och AI för att säkerställa korrekta utbetalningar.

ESV är positivt inställd till uppdraget att tillsammans med utbetalande myndigheter ta fram en handledning i hur arbetet med intern styrning och kontroll kan bidra till det arbetet. ESV har heller inget att invända mot förslaget att inrätta ett råd för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen. ESV avstyrker dock förslaget om att inhysa rådets kansli på ESV, och ser hellre att det blir en av ESV:s instruktionsenliga uppgifter som därmed ingår i myndighetsledningens verksamhetsansvar.

Modellen för omfattningsstudier behöver utvecklas vidare

ESV anser att kansliets primära uppgift bör vara att utveckla modellen för omfattningsstudier innan man genomför någon ny studie. ESV avstyrker dock delegationens förslag till modell. ESV anser att modellen måste ha legitimitet hos såväl akademin som de utbetalande myndigheterna för att resultaten från studierna ska kunna ligga till grund för styrning och prioritering av ändamålsenliga åtgärder.

Om ESV får i uppdrag att ansvara för kansliets uppgifter är ESV beredd att utveckla metoder och modeller som på ett effektivt sätt gör det möjligt att förebygga och följa upp felaktiga utbetalningar. Utvecklingen bör då ske tillsammans med de utbetalande myndigheterna och forskarsamhället.

Dela

Kontakt