ESV stödjer förslaget om en ny myndighet för utbetalningskontroll

2020-10-27 | Nyhet

Ekonomistyrningsverket (ESV) har svarat på Finansdepartementets remiss av betänkandet Kontroll för ökad tilltro – en ny myndighet för att förebygga, förhindra och upptäcka felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen (SOU 2020:35). ESV stödjer utredningens förslag i stort men lämnar även några synpunkter.

ESV stödjer förslaget att inrätta en ny myndighet för att förebygga, förhindra och upptäcka felaktiga utbetalningar. ESV saknar dock en analys av hur vissa utbetalningar ska hanteras mellan den nya Myndigheten för utbetalningskontroll och de handläggande myndigheterna. Det är viktigt att systemet konstrueras rätt från start för att undvika tidskrävande och kostsamma anpassningar i efterhand.

ESV bedömer att följande åtgärder kommer att krävas om förslaget genomförs:

  • Regeringen behöver ändra i ekonomiadministrativa förordningar.
  • ESV behöver ändra i föreskrifter och allmänna råd.
  • Handläggande myndigheter måste anpassa sina rutiner för redovisning, internkontroll och betalningar.

Se över uppdraget om felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen

I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen att ESV får i uppdrag att inrätta en funktion som bland annat ska analysera, följa upp och bidra till samordningen av myndigheternas arbete med att motverka felaktiga utbetalningar från välfärdssystemet. Beroende på hur uppdraget till ESV utformas bedömer ESV att regeringen bör pröva om hela eller delar av funktionens uppgifter bör flyttas till den föreslagna Myndigheten för utbetalningskontroll.

Dela

Kontakt