ESV har beslutat om ändrade regler

2020-10-22 | Nyhet

Ekonomistyrningsverket (ESV) har beslutat om att ändra i föreskrifter och allmänna råd till fyra förordningar och de statliga inrapporteringskoderna (S-koder). De flesta ändringarna träder i kraft den 1 januari 2021. Notera att några av dem ska tillämpas redan i årsredovisningen för 2020.

Redovisning av ansvarsförbindelser

ESV har ändrat sina föreskrifter och allmänna råd till 4 kap. 2 § och 7 kap. 1 § samt bilaga 2 förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Ändringarna påverkar hur ansvarsförbindelser ska redovisas i årsredovisningen men har ingen påverkan på vad som ska redovisas som ansvarsförbindelse.

ESV har gjort följande ändringar:

  • Tydliggjort att myndigheten ska redovisa ansvarsförbindelser inom linjen med ett uppskattat belopp.
  • Delat upp posten Övriga ansvarsförbindelser på två poster: Ansvarsförbindelser för avhjälpande av miljöskador och Övriga ansvarsförbindelser.
  • Bytt benämning på posten Statliga garantier för lån och krediter till Ansvarsförbindelser för statliga garantier. ESV har också tydliggjort i föreskrifter vad som ska tas upp under denna post.
  • Utökat notkraven för ansvarsförbindelser med att för varje typ av ansvarsförbindelse ska myndigheten lämna information som beskriver vad ansvarsförbindelserna avser, beloppet de uppgår till samt vilka osäkerheter som finns beträffande belopp eller tidpunkt för utflöden.

Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2021 och ska tillämpas i årsredovisningen för 2020.

Redovisning av anläggningstillgångar under uppförande

ESV har ändrat sina föreskrifter och allmänna råd till 5 kap. 1 och 3–4 §§ förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag, samt allmänna råd till 12 § anslagsförordningen (2011:223).

Ändringarna förtydligar när ansvaret för att redovisa tillgångar uppkommer hos myndigheten. Kontroll över tillgången uppstår när tillgången överförs från leverantören till myndigheten genom att myndigheten erhåller en prestation. Detta kan ske antingen vid tidpunkten för leverans av en färdigställd tillgång eller löpande (successivt) under den tid som tillgången uppförs av leverantören.

ESV har också klargjort att i de fall myndigheten ska redovisa en tillgång successivt ska leverantörens nedlagda utgifter hänförbara till att bygga upp tillgången ingå i anskaffningsvärdet, med utgångspunkt i färdigställandegraden.

ESV har även infört kriterier för att bedöma när kontrollen uppstår i takt med uppförandet av tillgången och tydliggjort definitionen av en anläggningstillgångs nyttjandeperiod.

Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2021.

Redovisning av avsättningar

ESV har ändrat sina allmänna råd till 4 kap. 2 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Ändringen förtydligar hur kriteriet ”utflöde av resurser” ska tolkas i samband med att myndigheten ska redovisa en avsättning.

I ESV:s föreskrifter till paragrafen regleras att en avsättning ska redovisas i balansräkningen när myndigheten har en förpliktelse (legal eller informell) till följd av en inträffad händelse. Det ska även vara sannolikt att ett utflöde av resurser krävs för att reglera förpliktelsen och en tillförlitlig uppskattning av beloppet ska kunna göras.

I de allmänna råden har ESV nu förtydligat att det ska vara fråga om ett nettoutflöde av resurser. Myndigheten ska alltså inte erhålla någon motprestation. ESV har också infört exempel på förpliktelser som inte ska tas upp som avsättning eftersom myndigheten får motprestationer.

Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2021.

Format för årsredovisning, budgetunderlag och särskild dokumentation

ESV har ändrat sina föreskrifter till 1 kap. 3 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Ändringen tydliggör att årsredovisning, budgetunderlag och särskild dokumentation ska lämnas i format som innebär att informationen i den elektroniska handlingen är sökbar. Ändringen träder i kraft den 1 januari 2021.

Inrapportering av särskild information i Hermes

ESV har ändrat sina föreskrifter och allmänna råd till 21 § förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring. Punktlistan i föreskrifterna som tidigare reglerat vilka uppgifter som ska inrapporteras som särskild information har tagits bort. I stället införs en hänvisning till den rapporteringsstruktur som framgår av statsredovisningssystemet i Hermes. Ändringen träder i kraft den 1 januari 2021 och ska tillämpas i samband med bokslutet för 2020.

I de allmänna råden har ESV ändrat benämningarna i punktlistan som anger för vilka uppgifter som ESV årligen beslutar om datum för inrapportering till statsredovisningen. Det förändrar dock inte vilken information som myndigheterna ska rapportera in.

Komplettering av årsredovisningen för affärsverk

ESV har ändrat sina föreskrifter till 10 kap. 1 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Ändringen tydliggör att det inte är tillåtet för affärsverk att komplettera eller ändra årsredovisningen efter sista inlämningsdatum. Ändringen träder i kraft den 1 januari 2021.

Benämning i budgetunderlaget

ESV har ändrat sina föreskrifter till 9 kap. 4 § och 10 kap. 3 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. ESV har bytt benämning på den information som myndigheter och affärsverk lämnar i budgetunderlaget när samhällsinvesteringar finansieras med lån, från ”övriga kreditramar” till ”låneram för samhällsinvesteringar”. Ändringen träder i kraft den 1 januari 2021.

Förordningen om intern styrning och kontroll

ESV har ändrat sin föreskrift till 7 § förordningen (2007:603) om intern styrning och kontroll. Det är enbart en språklig korrigering om att ESV i enskilda fall kan pröva och meddela undantag från föreskrifter till förordningen. Ändringen trädde i kraft vid beslutet den 21 oktober.

Ändringar i S-koder

ESV har justerat och kompletterat ett antal existerande S-koder, bland annat till följd av att landsting benämns regioner från och med 2020. Dessa ändringar träder i kraft 1 december 2020.

Elektronisk hantering av fakturor

I ESV:s förslag till regeländringar, som skickades ut på remiss tidigare i höst, fanns även ett förslag om att ändra ESV:s föreskrifter och allmänna råd om elektronisk hantering av fakturor (21 f § förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring). ESV kommer att besluta om denna ändring vid ett senare tillfälle eftersom ikraftträdandedatumet behöver synkroniseras med föreskrifter som Myndigheten för digital förvaltning ska besluta om till 3 § förordningen (2003:770) om statliga myndigheters elektroniska informationsutbyte.

Dela

Kontakt