ESV föreslår att universitet och högskolor ska få ta ut avgifter för forskningsinfrastruktur

2020-02-13 | Nyhet

Ekonomistyrningsverket (ESV) har avrapporterat regeringsuppdraget att föreslå en metod som möjliggör uttag av avgifter för användande av forskningsinfrastruktur. ESV föreslår att regeringen ger universitet och högskolor ett särskilt bemyndigande för att ta ut sådana avgifter. Det ekonomiska målet för verksamheten ska vara upp till full kostnadstäckning, och lärosätena ska få disponera inkomsterna upp till den nivån.

Det generella bemyndigandet i 4 § avgiftsförordningen (1992:l91) ger myndigheter begränsade möjligheter att ta ut avgifter för exempelvis utrustning och lokaler. ESV ser därför att ett särskilt bemyndigande kommer ge universitet och högskolor större möjlighet att tillgängliggöra forskningsinfrastruktur.

Utgångspunkten för det särskilda bemyndigandet bör vara EU-rättens definition av forskningsinfrastruktur, kompletterat med vissa kriterier för att avgränsa den verksamheten mot andra verksamheter. ESV föreslår även ett återrapporteringskrav för det särskilda bemyndigandet, så att regeringen kan få information om hur användningsgraden utvecklas för olika användarkategorier.

Avgifterna får disponeras upp till full kostnadstäckning

Om det är nödvändigt för att undvika att konkurrensen på marknaden snedvrids ska avgifternas storlek beräknas på marknadsmässiga grunder. Lärosätet får då disponera inkomsterna från avgifterna upp till full kostnadstäckning. De inkomster som överstiger kostnaderna för verksamheten ska däremot redovisas mot inkomsttitel.

ESV anser att förslaget skapar förutsättningar för att öka användningsgraden för lärosätenas forskningsinfrastruktur. Förslaget gör det möjligt för universitet och högskolor att anpassa prissättningen till olika omständigheter. Lärosätena får då, precis som i dag, själva bedöma när de behöver ta hänsyn till statsstöds- och konkurrensregelverken i sin prissättning.

Dela

Kontakt