ESV avstyrker förslag om höjt tak för uppskov med kapitalvinst vid bostadsförsäljning

2020-01-29 | Nyhet

Ekonomistyrningsverket (ESV) har svarat på Finansdepartementets remiss av promemorian Höjt tak för uppskov med kapitalvinst vid avyttring av privatbostad. ESV avstyrker förslaget och anser att det inte är tillräckligt väl belagt att rörligheten på bostads- och arbetsmarknaden ökar i sådan omfattning att det motiverar ett höjt tak för uppskoven.

ESV delar bedömningen i promemorian att det är angeläget att underlätta rörligheten på bostads- och arbetsmarknaden. ESV ställer sig dock frågande till i vilken utsträckning förslaget bidrar till en sådan rörlighet att det motiverar ett avsteg från principen om beskattning i nära anslutning till inkomstens förvärvande. En sådan utökad skattekredit riskerar också öka skattefelet och erodera skattebasen.

Vidare anser ESV att det skulle vara lättare att förstå effekterna av förslaget om de olika kostnaderna och intäkterna, som tillsammans utgör nettoeffekten, särredovisades. I det sammanhanget bör också effekten på det finansiella sparandet redovisas då det rör sig om relativt stora belopp under relativt lång tid.

I enlighet med ett tidigare remissvar ser ESV hellre en höjning av den löpande beskattningen av bostäder och ett lägre skatteuttag vid omsättning av bostäder.

Dela

Kontakt