ESV anser att myndighetsstöd för tillitsbaserad styrning bör hanteras inom statens resultatstyrning

2020-04-21 | Nyhet

Ekonomistyrningsverket (ESV) har svarat på Finansdepartementets remiss av betänkandet Med tillit följer bättre resultat – tillitsbaserad styrning och ledning i staten (SOU 2019:43). ESV stödjer delar av Tillitsdelegationens förslag men lämnar även avvikande synpunkter.

ESV delar i huvudsak Tillitsdelegationens bild av vilka områden som ingår i den tillitsbaserade styrningen och delegationens bedömning av dess principer. ESV anser dock att myndigheterna redan kontinuerligt utvecklar dessa områden.

ESV stödjer förslaget att ge en myndighet ett särskilt uppdrag att tillhandahålla stöd inom tillitsbaserad styrning och ledning, under förutsättning att tillräckligt många myndigheter uttrycker ett sådant behov. ESV bedömer dock att det vore rimligare att utveckla stödet inom ramen för statens resultatstyrning snarare än inom ramen för den delegerade arbetsgivarpolitiken.

ESV anser vidare att en befintlig myndighet kan vara ett alternativ till en kommitté inom utredningsväsendet för uppgiften att skapa en arena för att hantera komplexa samhällsutmaningar.

Dela

Kontakt