DIGG bör få ett strategiskt ansvar för förvaltningsgemensamma digitala investeringar

2020-10-16 | Nyhet

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) bör få ett större mandat inom det digitala infrastrukturområdet och ta fram en strategisk plan för statens digitala investeringar. Vissa digitala anläggningstillgångar skulle också kunna ses som samhällsinvesteringar i stället för verksamhetsinvesteringar. Det anser ESV skulle bidra till att öka digitaliseringstakten inom förvaltningen.

ESV har på uppdrag av regeringen analyserat finansieringsformerna för förvaltningsgemensamma digitala immateriella anläggningstillgångar (exempelvis digital infrastruktur och digitala tjänster), och hur utvecklingskostnaderna bör fördelas inom staten. ESV kan konstatera att det är ovanligt att denna typ av tillgångar styrs och klassificeras som samhällsinvesteringar. Det finns inte heller någon myndighet med ett tydligt utpekat helhetsansvar för det digitala infrastrukturområdet.

ESV föreslår att DIGG får ett sådant mandat med ansvar för att ta fram en strategisk plan för den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen som riksdagen och regeringen beslutar om. ESV:s förslag innebär också att myndigheterna ska informera DIGG om befintliga och planerade investeringar. Därmed skapas förutsättningar för att hantera digitala investeringar som är av samma karaktär på ett likartat sätt.

Vissa digitala tillgångar skulle kunna ses som samhällsinvesteringar

I dag styrs och klassificeras merparten av de förvaltningsgemensamma digitala anläggningstillgångarna som verksamhetsinvesteringar. Enligt ESV skulle flera av dem kunna klassificeras som samhällsinvesteringar. Riksdagen och regeringen skulle därmed kunna få mer inflytande över vilka investeringar som ska genomföras samt i vilken omfattning de ska göras. Genom att se förvaltningens digitala investeringar i ett vidare perspektiv kan riksdagen och regeringen utöva en mer strategisk styrning, som i sin tur ökar förutsättningarna för att nå målet om en ökad digitaliseringstakt.

Vissa verksamhetsinvesteringar behöver tydligare styrning

ESV anser att vissa digitala anläggningstillgångar som klassificeras som verksamhetsinvesteringar kan behöva en tydligare styrning och en mer långsiktig finansiering. Därför föreslår ESV att regeringen överväger att tilldela den myndighet som ansvarar för en sådan investering anslagsmedel för ändamålet.

ESV föreslår även att regeringen bör överväga att tilldela DIGG anslagsmedel som kan användas för att lämna bidrag till myndigheter för att finansiera förvaltningsgemensamma digitala verksamhetsinvesteringar. ESV anser att detta kan öka incitamenten för myndigheter att investera i digitala utvecklingsprojekt där nyttan kanske inte är tillräckligt stor för den enskilda myndigheten.

Typ av investering bör styra val av finansiering

ESV anser att utvecklingskostnaderna för förvaltningsgemensamma digitala investeringar behöver fördelas på olika sätt beroende på vilken typ av tillgång det rör sig om. Därför föreslår inte ESV en enhetlig finansieringsmodell. I stället beskriver ESV en metod för att fördela utvecklingskostnader på lämpliga finansieringskällor och som tydliggör hur ansvaret för de gemensamma investeringarna bör fördelas inom staten.

Dela

Kontakt