Den statliga sektorns nettoförmögenhet ökade 2019

2020-06-26 | Nyhet

Den statliga sektorns nettoförmögenhet för 2019 blev 1 841 miljarder kronor, efter att inomstatliga mellanhavanden eliminerats. Det är en ökning med 347 miljarder kronor jämfört med 2018. Det visar Ekonomistyrningsverkets (ESV:s) sammanställning av den statliga sektorn samlade tillgångar, skulder och kapital.

De statliga myndigheternas, inklusive affärsverkens, nettoförmögenhet (myndigheternas motsvarighet till eget kapital) förbättrades med 98 miljarder kronor under året, från -18 miljarder kronor 2018 till 80 miljarder kronor vid utgången av 2019. Nettoförmögenheten påverkades främst av årets överskott på 116 miljarder kronor i resultaträkningen för 2019.

De statliga bolagens egna kapital ökade med 20 miljarder kronor, främst till följd av bolagens vinst på 45 miljarder kronor. Utdelningarna till staten på 20 miljarder kronor reducerade ökningen.

AP-fondernas egna kapital ökade med 213 miljarder kronor, till följd av den positiva utvecklingen av samtliga tillgångar. Årets avkastningstal blev det högsta hittills för alla fonder, 17 procent i genomsnitt.

Riksbankens eget kapital ökade med 37 miljarder kronor under 2019. Det beror huvudsakligen på årets resultat. Balansomslutningen minskade med 35 miljarder kronor, främst till följd av återbetalningar av valutalån till Riksgälden.

Dela

Kontakt