Nytt nätverk för intern styrning och kontroll

2019-03-19 | Nyhet

Nu startar ESV ett nätverk för alla som arbetar med intern styrning och kontroll på de så kallade internrevisionsmyndigheterna. Syftet med nätverket är att skapa ett forum för dialog och erfarenhetsutbyte i frågor som rör intern styrning och kontroll, bland annat utifrån regeländringarna som trädde i kraft den 1 januari 2019.

– Vi hoppas att nätverket kan bidra till myndigheternas arbete med intern styrning och kontroll utifrån det nya regelverket. Samtidigt vill vi skapa bättre förutsättningar för dialog om tillämpningen av regelverket, både mellan myndigheterna och mellan myndigheterna och ESV, säger Karolina Larfors, utredare på ESV.

Nätverksträffarna kommer att bygga på aktivt deltagande från deltagarna, som bland annat kan berätta om egna erfarenheter från sina respektive myndigheter. ESV kommer också att bidra med egna inslag och planerar även att bjuda in externa talare.

Under 2019 planeras fyra träffar utifrån olika teman. Den första träffen är den 26 april och kommer att ta sitt avstamp i det ändrade regelverket för intern styrning och kontroll. På träffen diskuteras vilka eventuella förändringar i arbetssätt med mera som internrevisionsmyndigheterna  överväger. På den första träffen får deltagarna även lämna önskemål på kommande teman för träffarna.

Dela

Kontakt

Senast uppdaterad: