Nytt metodstöd för myndigheternas effektivisering

2019-04-29 | Nyhet

Ekonomistyrningsverket (ESV) har avrapporterat regeringsuppdraget om att ta fram ett metodstöd för effektivisering i statsförvaltningen. Målgruppen är alla som arbetar med att planera och genomföra effektiviseringsinsatser på en myndighet. Uppdraget innefattade även att stödja tre myndigheter med deras effektiviseringsinsatser och presentera erfarenheterna från arbetet.

ESV:s metodstöd beskriver olika steg i ett effektiviserings- eller förändrings-arbete, med fokus på nulägesanalysen. Det beskriver även fem vanliga tillvägagångsätt för effektivisering och presenterar gemensamma framgångsfaktorer för arbetet. ESV ger också exempel på hur man kan ta fram mått för resultat, kvalitet och kostnader för att bedöma effektiviteten i en myndighet. Det finns även andra exempel och verktyg som kan inspirera och vara till hjälp i effektiviseringsarbetet.

Stödet bygger bland annat på ESV:s samlade erfarenheter från att arbeta med myndigheternas effektiviseringsarbeten. ESV kommer även ta fram ett webbaserat stöd som kan förändras löpande i den fortsatta dialogen med myndigheterna.

Stöd för effektivisering bör komma tidigt i processen

Som en del av regeringsuppdraget har ESV samordnat och gett stöd till Arbetsförmedlingen, Energimyndigheten och Finansinspektionen i deras arbete med olika effektiviseringsinsatser. ESV har samordnat gemensamma erfarenhetsseminarier samt hållit återkommande möten och intervjuer med respektive myndighet, för att få ökad förståelse för deras effektiviseringsarbete.

Erfarenheterna av arbetet med de tre myndigheterna visar att det är bra att få stöd tidigt i en effektiviseringsprocess, redan under behovs- och nulägesanalysen. Då kan myndigheten få hjälp med att identifiera hur en effektiviseringsinsats kan genomföras utifrån både ett kostnads- och kvalitetsperspektiv, samt hur de kan mäta och följa upp insatsen.

Dela

Kontakt

Senast uppdaterad: