Myndigheternas internrevision och interna styrning och kontroll är betryggande

2019-03-29 | Nyhet

Ekonomistyrningsverket (ESV) har lämnat sin årliga redovisning över den statliga internrevisionen och myndigheternas interna styrning och kontroll. ESV bedömer att myndigheterna överlag har en betryggande intern styrning och kontroll och att den statliga internrevisionen fungerar bra. ESV anser dock att en del myndigheter behöver utveckla vissa områden.

Utifrån myndigheternas redovisning bedömer ESV att de i mycket hög utsträckning tillämpar bestämmelserna om intern styrning och kontroll och statlig internrevision. Myndighetsledningarna har med få undantag säkerställt en betryggande intern styrning och kontroll, och de flesta myndigheterna redovisar arbetet i sina årsredovisningar. Drygt 70 procent redovisar internrevisionens arbete.

Två tredjedelar av myndigheterna redovisar även risker i verksamheten och hur de hanteras. Drygt 10 procent av myndigheterna har bedömt att det finns brister som är väsentliga för regeringens uppföljning, prövning eller budgetering av verksamheten.

Det finns förbättringspotential inom vissa områden

Närmare 80 procent av myndigheterna har analyserat internrevisionens resursbehov, vilket är en förbättring jämfört med tidigare år. Men enligt ESV avsätter några myndighetsledningar fortfarande för lite resurser till sin internrevision för att kunna efterleva god internrevisionssed.

Uppföljningen av resultatet från internrevisionens interna kvalitetsarbete kan förbättras ytterligare, då 20 procent av internrevisionsfunktionerna inte rapporterar resultatet av det interna kvalitetsarbetet till myndighetsledningen. Nästan lika många myndigheter saknar en åtgärdsplan för att hantera de brister och åtgärdsområden som framkommit.

Dela

Kontakt

Senast uppdaterad: