Försvarsmakten prioriterar verksamheten efter nya förutsättningar

2019-11-15 | Nyhet

Ekonomistyrningsverket (ESV) har lämnat iakttagelser från regeringsuppdraget att stödja försvarsmyndigheterna i att ta fram underlag till regeringen. Bristerna i den tidigare styrningen har bidragit till att Försvarsberedningens förslag behöver omprioriteras. Dessa förutsättningar har Försvarsmakten hanterat i sitt senaste underlag till regeringen.

Försvarsberedningen föreslår i sin slutrapport att anslagen för det militära försvaret ska uppgå till 84 miljarder kronor år 2025. ESV konstaterar att det nästan innebär en fördubbling av anslagsnivån i förhållande till den budget som övergångsregeringen lämnade för 2019.

Försvarsberedningens förslag behöver omprioriteras

ESV anser att möjligheten att genomföra förslaget väsentligt påverkas av konsekvenser från tidigare styrning. ESV uppfattar det som att Försvarsberedningen har missförstått hur Försvarsmakten har hanterat den överplanering som tidigare fanns i myndighetens investeringsplan. Det har lett till att beredningen har räknat med att kunna använda anslag för framtida satsningar som Försvarsmakten redan har fått eller utlovats, och som myndigheten intecknat för att bland annat hantera överplaneringen. ESV vill dock betona att Försvarsmakten har åtgärdat överplaneringen i underlagen som myndigheten lämnat under 2019.

Därutöver kan ESV konstatera att Försvarsberedningens beräkningar baseras på fast prisläge 2019, medan regeringen hanterar tillskotten i rörligt pris i budgetpropositionen för 2020. Förutsatt att regeringen hanterar tillskotten på detta sätt under hela perioden, innebär det att det saknas finansiering för verksamhet på cirka 12 miljarder kronor.

Sammantaget betyder det att det är nödvändigt att under 2021–2030 prioritera bort eller minska ambitionen i den verksamhet som Försvarsberedningen föreslår, med omkring 60 miljarder kronor. Det krävs för att åstadkomma ett genomförbart försvarsbeslut. ESV konstaterar även att oavsett finansieringen behöver tillväxttakten i det militära försvaret anpassas efter förutsättningarna för produktionen.

Försvarsmakten har lämnat ett genomförbart förslag

ESV kan konstatera att Försvarsmakten har tagit hänsyn till de rådande förutsättningarna och justerat verksamheten i det underlag som myndigheten lämnat till regeringen den 15 november. Försvarets materielverk (FMV) bedömer att verksamheten i underlaget i allt väsentligt är möjlig att genomföra.

Alla ESV:s iakttagelser är inom ramen för regeringsuppdraget att stödja Försvarsmakten och FMV i att ta fram underlag till regeringen till den försvarspolitiska propositionen.

Dela

Kontakt

Senast uppdaterad: