Försvarsmakten har åtgärdat de flesta bristerna i sin investeringsplan

2019-05-02 | Nyhet

Ekonomistyrningsverket (ESV) har avrapporterat regeringsuppdraget om att stödja Försvarsmakten och Försvarets materielverk (FMV) med att utveckla investeringsplanen för samhällsinvesteringar. ESV anser att Försvarsmakten nu har åtgärdat merparten av de tidigare bristerna men att vissa brister kvarstår. ESV kommer att fortsätta stötta Försvarsmakten i arbetet.

Försvarsmakten har genomfört väsentliga förbättringar i jämförelse med tidigare budgetunderlag. I den nya investeringsplanen redovisas för första gången Försvarsmaktens bedömning av de förväntade ekonomiska utfallen per objekt inom den ekonomiska ramen. ESV har dock noterat ett antal kvarvarande brister som bör åtgärdas i planeringsarbetet inför budgetunderlaget för 2021–2023. För att Försvarsmakten ska kunna åtgärda vissa brister behöver även FMV vidta åtgärder.

ESV anser även att investeringsplanen behöver ombrytas från beställningar till objekt, för att möjliggöra en relevant styrning och uppföljning av materielförsörjningen. Även tidplanen för planeringsarbetet bör justeras för att ge Försvarsmakten och FMV förutsättningar att lämna fullständiga budgetunderlag.

ESV fortsätter stötta Försvarsmakten i nytt uppdrag

ESV har fått ett nytt regeringsuppdrag om att ge fortsatt stöd till Försvarsmakten och FMV i utvecklingen av Försvarsmaktens investeringsplan. Uppdraget har utvidgats till att även omfatta arbetet med myndigheternas budgetunderlag för 2021–2023 och att stödja myndigheterna med att ta fram eventuella ekonomiska underlag inför kommande inriktningsbeslut.

ESV ser positivt på att fortsätta jobba tillsammans med Försvarsmakten och FMV för att åtgärda kvarvarande brister i investeringsplanen, och åstadkomma förbättrade beslutsunderlag. Regeringens beslut innebär att ESV kan ge ett proaktivt stöd för att utveckla metoder, rutiner och arbetsprocesser både inom och mellan myndigheterna.

Dela

Kontakt

Senast uppdaterad: