Fokus på förtroende för förvaltningen, tekniken och medarbetarna

2019-10-17 | Nyhet

Den 15 oktober samlades omkring 700 personer på ESV-dagen för att nätverka och lyssna på intressanta föreläsningar på temat ”Med fokus på styrning”. Dagen bjöd på flera styrningsperspektiv med inriktning på bland annat tillit, teknik och samarbete.

Clas OlssonClas Olsson, generaldirektör ESV, hälsar välkommen till ESV-dagen 2019.

Styrningsfrågorna stod i centrum på ESV-dagen, både i det gemensamma programmet och genom olika infallsvinklar i de sex valbara seminarierna som till stor del var inriktade på dialog och erfarenhetsutbyte. Förmiddagens program webbsändes och går att titta på i efterhand.

Förvaltningens kvalitet viktigare för tilliten än demokrati

Bo Rothstein, professor i statskunskap, inledde dagen med att ge en bild av vad forskningen säger om vad statens verksamhet betyder för mänsklig välfärd. Historiskt sett har de länder som i dag uppfattas som stabila demokratier lyckats knäcka problemet med systemisk korruption redan innan de blivit demokratier. En opartisk förvaltning som har kontroll på korruptionen och en hög grad av likabehandling slår också demokratiska rättigheter när det gäller att öka tilliten bland medborgarna. Samtidigt är den offentliga förvaltningens kvalitet sannolikt den viktigaste faktorn till demokratins legitimitet bland befolkningen.

Socialstyrelsens strategi flyttar fokus från prestation till effekt

Olivia Wigzell, generaldirektör på Socialstyrelsen, berättade om myndighetens strategiska utvecklingsarbete som resulterat i en långsiktig färdplan, som flyttar fokus från myndighetens prestationer till effekten av verksamheten. Arbetet började med att man bröt ned instruktionen och lagarna som myndigheten måste förhålla sig till i ett antal utvecklingsmål, som numera går rakt in i planeringen och uppföljningen av verksamheten. En viktig del är att tydliggöra medarbetarnas förutsättningar för att nå målen. Det gäller också att lyfta in den strategiska nivån i den operativa vardagen, till exempel genom resultatseminarier där medarbetarna diskuterar hur långt man kommit och vad som behöver göras för att nå målen.

Olivia WigzellOlivia Wigzell håller liv i Socialstyrelsens färdplan genom att lyfta in det strategiska perspektivet i vardagen, till exempel i generaldirektörens föredragningar.

Sverige har god beredskap för att möta en lågkonjunktur

Finansminister Magdalena Andersson uteblev på grund av sjukdom och ersattes av statssekreterare Max Elger. Han gav en sammanfattning av regeringens syn på det ekonomiska läget och utmaningarna framåt. Det syns en avmattning i den globala ekonomin som även påverkar Sverige. Det finns risker framöver, som handelskrig och Brexit, och inget tyder på att de minskar. Vi står inför flera utmaningar: stärka kampen mot brottsligheten, förbättra integrationen, minska utsläppen och hantera stora välfärdsbehov, inte minst med fler äldre. Men Sverige har solida överskott och en låg statsskuld vilket är bra för att möta utmaningarna och en eventuell lågkonjunktur. En del hanterar regeringen i budgetpropositionen för 2020, i form av bland annat satsningar på polisen och större miljö- och klimatinsatser.

Ökat samarbete och målgruppsfokus vägen framåt för myndigheterna

Ett ökat målgruppsfokus med ”kunden” i centrum kan bidra till att hantera myndigheternas utmaningar. Vi behöver även samarbeta mer, inte minst för att lösa komplexa samhällsproblem som organiserad brottslighet. Det finns också ett behov av att se över lagstiftningen för att skapa bättre förutsättningar till samverkan. Det var en del av diskussionerna mellan regionpolischef Carin Götblad, generaldirektörerna Katrin Westling Palm, Skatteverket och Clas Olsson, ESV samt lektor Marja Lemne från Södertörns högskola. Panelen diskuterade även tilliten till förvaltningen och vikten av att granska myndigheterna, och att det behövs en förståelse för att det inte alltid finns snabba lösningar på svåra problem. Så ibland är att tillsätta en utredning helt rätt svar på omgivningens krav.

Offentlig sektor kan använda VR för utbildning och information

Emma Ridderstad, vd på Warpin media, berättade om hur man kan använda virtuell verklighet (VR) och förstärkt verklighet (AR) till annat än underhållning. VR handlar om att bygga upp en tredimensionell värld genom film eller en helt datoriserad miljö. Det ger ett större emotionellt engagemang som sitter i längre än traditionell 2D-teknik. Därför lämpar sig tekniken för utbildning, och används bland annat för att utbilda kirurger. Det går även att använda VR för att instruera människor utan att vara lika beroende av språk. Med AR kan man lägga på digitala objekt och interagera med dem med hjälp av speciella glasögon. Stadsplanering är ett tänkbart användningsområde där man kan visualisera hur människor rör sig eller visa hur någonting som håller på att byggas kommer att se ut när det är klart.

Positiv återkoppling viktigt för hållbart samarbete

Psykologen Katarina Blom avslutade dagen med tips för hur vi ska bete oss mot varandra för att samarbeta bättre. Av naturen har vi utrustats med ett ”negativt filter” i hjärnan för att negativa känslor kan vara bra att ha i farliga situationer.  Filtret drar igång vid förändringar då vi tolkar osäkerhet som något negativt. Det gör också att våra hjärnor fokuserar på negativ återkoppling även om en övervägande del är positiv. Så vi har en biologisk uppförsbacke för att hantera förändringar och samarbete. Därför är det viktigt att inte glömma bort att ge varandra positiv feedback när vi gör något bra. Då vi är varandras arbetsmiljö bidrar en positiv atmosfär till att bygga trygga samarbeten. Och forskningen visar att människor som mår bra är mer produktiva, kreativa och öppna för nya idéer.

Foto: Mikael Sjöberg

Dela