ESV vill delvis justera förslagen till skattelättnader för arbetsresor

2019-10-31 | Nyhet

Ekonomistyrningsverket (ESV) har svarat på Finansdepartementets remiss för betänkandet Skattelättnad för arbetsresor (SOU 2019:36). ESV stödjer vissa delar av förslaget men anser att andra delar behöver ses över, för att minska risken för överkompensation och för att förebygga marginaleffekter.

ESV anser att det är viktigt att minska skattefelet som är associerat med reseavdraget. Utredningens förslag innebär en ökad grad av schablonisering då alla resor oavsett färdmedel ska ersättas enligt samma modell. Det minskar möjligheterna att göra fel och kommer sannolikt minska skattefelet, vilket ESV välkomnar. Samtidigt ökar risken för att vissa individer överkompenseras medan andra underkompenseras. ESV hade gärna sett en bredare analys av ett system med en tydligare koppling till den skattskyldiges faktiska kostnader för resorna.

Skattereduktionen vid samåkande bör kvotas ned

Utredningens förslag att samtliga personer vid samåkning ska medges full skattereduktion är betydligt mer generöst än dagens regler. Samtliga samåkande kan få en subvention som är lika stor som den skattereduktion som föraren får, vilket kan innebära att reduktionen blir större än den schablonberäknade bilkostnaden. ESV anser därför att man bör överväga om skattereduktionen kan kvotas ner vid samåkning.

Stora marginaleffekter kan påverka legitimiteten

ESV anser att den fasta delen av tillägget vid bristfällig kollektivtrafik är olämpligt. Det skulle ge upphov till stora marginaleffekter kring 30 kilometer som kan bidra till att minska legitimiteten i skattesystemet och framstå som ologiskt och orättvist. ESV anser att en högre rörlig ersättning är att föredra.

Dela

Kontakt

Senast uppdaterad: