ESV vill delvis justera förslagen för den långsiktiga styrningen av högskolan

2019-06-24 | Nyhet

Ekonomistyrningsverket (ESV) har svarat på Utbildningsdepartementets remiss En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan (SOU 2019:6). ESV anser att det finns många goda intentioner i utredningens förslag, men att flera förslag inte är tillräckligt förankrade i den ordning och de regelverk som reglerar den statliga förvaltningen.

ESV har avgränsat sitt remissvar till frågor som berör ekonomisk styrning.

ESV tillstyrker utredningens förslag på principer för att styra den högre utbildningen med ett mångårigt perspektiv. ESV avstyrker dock förslaget att det ska upprättas en överenskommelse mellan lärosäten och Regeringskansliet om hur regeringens långsiktiga styrning ska omsättas på de enskilda lärosätena.

ESV anser att en överenskommelse inte är ett lämpligt verktyg för att fastställa vad myndigheterna ska åstadkomma. Det skulle också ge Regeringskansliet en roll som det formellt inte har. En bättre ordning för den svenska förvaltningsmodellen vore om lärosätena i regleringsbrev får i uppdrag att presentera en fyraårig plan, där lärosätets mål och uppföljningskriterier formuleras för prioriterade områden.

Delvis otydliga förslag för styrningen av högskolorna

ESV anser att det finns anledning att överväga förslaget att minska prestationernas betydelse i resurstilldelningssystemet för utbildning på grundläggande och avancerad nivå, och att större hänsyn ska tas till antal studenter på högskolan.

ESV konstaterar att utredningens förslag om att förändra den finansiella styrningen sammantaget flyttar inflytande från riksdagen och regeringen till lärosätena. Men ESV ställer sig tveksamt till att slå samman anslaget för forskning med anslaget för utbildning. Förslaget ger en försämrad överblick över verksamheten och minskar transparensen i systemet. Det är inte heller tydligt om förslaget om ramindelning avser anslagspostindelning eller anslagsposter, vilket påverkar möjligheten att nå de positiva effekter som är huvudargument till att genomföra förändringen.

ESV delar inte utredningens uppfattning att nuvarande förfarande för anslagsavräkning av forskningsmedel är ändamålsenligt. ESV anser i stället att redovisningen av anslagsmedel inom forskningen borde anpassas till principer för styrning som gäller för övriga statsförvaltningen.

Dela

Kontakt