ESV vill delvis förändra förslagen för styrningen av funktionshinderpolitiken

2019-11-25 | Nyhet

Ekonomistyrningsverket (ESV) har svarat på Socialdepartementets remiss över betänkandet Styrkraft i funktionshinderspolitiken (SOU 2019:23). ESV stödjer flera av förslagen men anser att vissa delar behöver justeras, bland annat för att skapa förutsättningar för en mer helhetsinriktad styrning.

ESV anser att utredningen på ett förtjänstfullt sätt beskriver utmaningarna med att styra ett tvärsektoriellt område som funktionshinderspolitiken. ESV delar bedömningen att det förutsätter ett bredare perspektiv på styrning som utgår från de varierande behov och förmågor som personer med funktionsnedsättning har, snarare än utgifts- och verksamhetsområdesindelningar.

ESV avstyrker dock förslaget om att alla myndigheter ska verka för att öka kunskapen i samhället om FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Styrningen av myndigheter bör vara verksamhetsanpassad och ett sådant uppdrag ligger inte nödvändigtvis i linje med alla myndigheters uppdrag i övrigt.

ESV vill justera förslagen om indikatorer och genomförandeplan

ESV stödjer förslaget att ge en myndighet inom varje utpekat samhällsområde ett samordnande ansvar i förhållande till andra berörda myndigheter och aktörer. Däremot anser ESV att det arbetssätt som utredningen föreslår för myndigheterna behöver utvecklas för att skapa förutsättningar för en mer helhetsinriktad styrning.

ESV stödjer delvis utredningens förslag om hur de samordnande myndigheterna ska leda arbetet med att ta fram genomförandeplaner och indikatorer för funktionshinderspolitiken inom sina respektive områden. ESV anser dock att man i detta arbete måste ta hänsyn till att aktörer från olika samhällsområden kan behöva hantera de hinder som finns. Detta för att inte riskera att missa betydelsefulla samspel över områdesgränserna.

Vidare avstyrker ESV förslaget om att tillsätta en nationell samordnare med uppdrag att främja genomförandet av den nya funktionshinderspolitiken. ESV anser att det riskerar leda till otydliga mandat och en otydlig rollfördelning i relationen till de samordnande myndigheterna och Myndigheten för delaktighet (MFD), som föreslås få det övergripande ansvaret för det tvärsektoriella perspektivet i arbetet med att genomföra funktionshinderspolitiken.

Dela

Kontakt