ESV har kartlagt myndigheternas avgiftsbelagda verksamhet 2009–2018

2019-06-18 | Nyhet

Ekonomistyrningsverket (ESV) har avrapporterat regeringsuppdraget att kartlägga utvecklingen av intäkter och kostnader för myndigheternas avgiftsbelagda verksamhet, och har bland annat redovisat 610 tidsserier över avgiftsnivåer till regeringen. Insamlingen av uppgifter om avgiftsnivåer har krävt ett omfattande arbete ute på myndigheterna och ESV vill tacka alla som arbetat med inrapporteringen.

ESV har kartlagt utvecklingen av intäkter och kostnader för avgiftsbelagd verksamhet, där intäkterna disponeras av myndigheterna och det ekonomiska målet är full kostnadstäckning. Kartläggningen gäller 2009–2018 och omfattar dels belastande avgifter, dels uppdragsverksamhet hos ett urval av de myndigheter som till övervägande delen är avgiftsfinansierade – dock inte affärsverken.

Omfattande arbete av myndigheterna

För att samla in uppgifterna om myndigheternas avgiftsnivåer har ESV skickat ut en enkät till 62 myndigheter.

– Det har varit en omfattande uppgift som myndigheterna har behövt hantera under en ganska begränsad tid. Men vi har fått det underlag vi efterfrågat och vill därför passa på att tacka alla som jobbat med inrapporteringen för ett gott samarbete, säger Anne Bryne, enhetschef, ESV.

Enkätundersökningen avgränsades till myndigheter som 2018 i större omfattning disponerade inkomster från antingen offentligrättslig avgiftsbelagd verksamhet eller uppdragsverksamhet med full kostnadstäckning som ekonomiskt mål.

Insamlingen resulterade i 610 tidsserier

Totalt efterfrågade ESV information om 198 avgiftsbelagda verksamheter. Det motsvarar cirka 59 procent av den avgiftsbelagda verksamhet som disponeras av myndigheterna och har det ekonomiska målet full kostnadstäckning. ESV har bearbetat underlaget och redovisat 610 tidsserier över avgiftsnivåer till regeringen.

Dela

Kontakt