ESV har beslutat om ändrade regler

2019-10-25 | Nyhet

Ekonomistyrningsverket (ESV) har beslutat om ändrade föreskrifter och allmänna råd till fem förordningar och ändringar i de statliga inrapporteringskoderna (S-koder). De flesta ändringarna träder i kraft den 1 januari 2020. Notera att några ändringar ska tillämpas redan i årsredovisningen för 2019.

Lån till anläggningstillgångar

ESV har beslutat om ändringar i föreskrifter och allmänna råd till 2 kap. 1–2 § kapitalförsörjningsförordningen (2011: 210). Definitionen av vad som innebär en väsentlig avvikelse mellan lån och bokfört värde för anläggningstillgångar har ändrats. Det generella undantag som funnits för anskaffningar i juni och december har tagits bort och differenser får i stället finnas på grund av bokslutstransaktioner samt ekonomiska händelser sent under året.

Reglerna gäller även för tillgångar som myndigheten uppför och som inte är färdigställda. För tillgångar under uppförande ska myndigheten uppskatta hur stor del av årets utgifter som man beräknar att redovisa som anläggningstillgång i årsredovisningen.

ESV har också tydliggjort i föreskrifter att anläggningstillgångar som myndigheten finansierar genom finansiell leasing samt utgifter för anläggningstillgångar som fastställs i samband med att årsredovisningen upprättas och som kommer att finansieras med lån, ska rymmas inom myndighetens låneram.

Reglerna om när och på vilket sätt myndigheten bör lämna in en begäran om höjd låneram har också tagits bort.

Ändringarna träder i kraft den 1 juli 2020 och ska påverka upptagandet av lån första gången i december 2020. ESV kommer med vägledning i början av nästa år om hur reglerna bör tolkas, till exempel vilka avvikelser som myndigheter kan ha mellan låneskuld och det bokförda värdet på anläggningstillgångar, både för färdigställda tillgångar och tillgångar under uppförande.

Datum för inrapportering till Hermes

ESV har beslutat om ändringar i föreskrifter och allmänna råd till 21 § förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring. De fasta datum för inrapportering till Statsredovisningen som framgår i föreskrifterna har tagits bort. ESV kommer i stället att besluta om samtliga inrapporteringsdatum inför varje år, senast den 30 juni året före utfallsåret. Ändringarna ska tillämpas första gången för inrapportering under 2021.

Innehåll i särskild dokumentation

ESV har beslutat om en ändring i föreskrifterna till 2 kap. 3 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Särskild dokumentation till ESV ska numera även inkludera redovisningsprinciper, information om eventuella avvikelser från generella ekonomiadministrativa regler och eventuella sammanställningar av garanti- och utlåningsverksamhet. Ändringen träder i kraft den 1 januari 2020 och ska tillämpas för den särskilda dokumentationen som avser 2019.

Tydliggörande om avsättningar

ESV har beslutat om ändringar i föreskrifterna till 4 kap. 2 § och i uppställningsformen för balansräkningen i bilaga 2 till förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. ESV har förtydligat texterna om posterna avsättning för garantier och avsättningar för avhjälpande av miljöskador. Dessutom införs två nya poster under rubriken Avsättningar i uppställningsformen för balansräkningen: avsättning för garantier och avsättningar för avhjälpande av miljöskador. Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2020 och ska tillämpas första gången i årsredovisningen för 2019.

Redovisning av hel- och delägda företag

Regeringen har beslutat om en ändring av 5 kap. 7 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag, som innebär att aktier och andelar i hel- och delägda företag ska redovisas enligt anskaffningsvärdesmetoden från och med årsredovisningen för 2020.

ESV har anpassat sina regler till den ändrade förordningen genom att ändra i föreskrifter och allmänna råd till 5 kap. 7 §, 7 kap. 1 § samt uppställningsformerna i bilagorna 1, 2 och 8. Bland annat har poster som inte längre behövs i resultat- och balansräkningen tagits bort. Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2020 och ska tillämpas första gången i årsredovisningen för 2020.

Inrapportering från budgetunderlaget i Hermes

Regeringen har beslutat om ändringar i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag, som innebär att myndigheter och affärsverk från och med 2020 ska rapportera in vissa uppgifter i budgetunderlaget/verksamhetsplanen om finansiella befogenheter i Hermes.

ESV:s ändrade regler innebär att om det finns en uppställningsform för rapportering av viss information i Hermes ska samma uppställningsform även användas i det underlag som skickas in med e-post. De tabeller med uppställningsformer som fanns i föreskrifterna till 9 kap. 4 § och 10 kap. 3 § har därför tagits bort.

De nya föreskrifterna och allmänna råden reglerar att informationen i Hermes och i det avlämnade budgetunderlaget/verksamhetsplanen ska överensstämma, och att de finansiella befogenheter som myndigheterna ska rapportera i Hermes är de som finns i Hermes under fliken Budgetunderlag.

Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2020 och ska tillämpas avseende budgetunderlaget/verksamhetsplanen som ska lämnas in senast den 1 mars 2020.

Inrapportering av hyresavtal till ESV

ESV har beslutat om ändrade föreskrifter och allmänna råd till 7 § förordningen (1993:528) om statliga myndigheters lokalförsörjning. Ändringarna innebär ett förtydligande om att sekretessbelagda uppgifter inte ska skickas in till ESV, att handlingar endast ska skickas in elektroniskt samt att ritningar och omfattande tekniska beskrivningar inte bör skickas in till ESV. Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2020.

Nya och ändrade S-koder

ESV har infört ett antal nya S-koder för redovisning av aktier och andelar i hel- och delägda företag. ESV har också förtydligat vissa förklarande texter och gjort några redaktionella ändringar av föreskrifterna om S-koder. Dessa ändringar träder i kraft den 1 januari 2020 och kan tillämpas från och med inrapporteringen för januari 2020.

Dela

Kontakt

Senast uppdaterad: