Den statliga sektorns nettoförmögenhet ökade 2018

2019-06-17 | Nyhet

Den statliga sektorns nettoförmögenhet för 2018 var 1 427 miljarder kronor. Det är en ökning med 68 miljarder kronor jämfört med 2017. Det visar Ekonomistyrningsverkets (ESV:s) sammanställning av den statliga sektorn samlade tillgångar, skulder och kapital.

De statliga myndigheternas nettoförmögenhet har förbättrats med 96 miljarder kronor under 2018 och uppgick till -18 miljarder kronor vid årsskiftet. Myndigheternas nettoförmögenhet har främst påverkats av årets överskott på 106 miljarder kronor i resultaträkningen för 2018. Nettoförmögenheten har också förbättrats som en effekt av förändrad metod i beräkningen av upplupna skatteintäkter 2018, vilket påverkade den utgående balansen 2017 med 186 miljarder kronor.

De statliga bolagens egna kapital ökade med 22 miljarder kronor, främst till följd av bolagens vinst. AP-fondernas egna kapital minskade med 29 miljarder kronor, vilket främst avser årets nettobetalning av pensionsmedel till Pensionsmyndigheten och utvecklingen på den globala aktiemarknaden som har varit svag eller negativ.

Riksbanken har under 2018 köpt ytterligare statsobligationer och innehavets värde har ökat med 38 miljarder kronor. Under 2015–2017 köpte Riksbanken statsobligationer för betydande belopp och marknadsvärdet på de svenska statsobligationerna uppgick vid årsskiftet till 392 miljarder kronor.

Dela

Kontakt