Styrning på stadig grund – från Oxenstierna till fotbollsplanen

2018-10-19 | Nyhet

Den 16 oktober samlades över 750 personer på ESV-dagen för att lyssna på intressanta föreläsningar och diskutera styrningsfrågor i den offentliga förvaltningen. Dagen bjöd på flera styrningsperspektiv med avstamp i 1600-talet men med fokus på aktuella exempel.


ESV:s generaldirektör Clas Olsson hälsar välkommen till ESV-dagen 2018.

I år stod styrningsfrågorna åter i centrum på ESV-dagen. Dels som en röd tråd i huvudprogrammet, dels genom olika infallsvinklar i de fyra valbara spåren om behovsdriven utveckling, intern styrning och kontroll, förändringsledning och DIGG:s övergripande ansvar för att samordna digitaliseringen av den offentliga sektorn. Stora delar av programmet webbsändes och går att titta på i efterhand.

Oxenstierna la grunden till dagens tjänstemannaroll

Förmiddagens program inleddes av historikern Gunnar Wetterberg som berättade om hur tjänstemannarollen vuxit fram ur arvet efter Axel Oxenstierna, som var rikskansler på 1600-talet och som betraktas som grundaren av den svenska statsförvaltningen. Oxenstierna la grunden till den struktur som vi fortfarande arbetar efter och började bygga upp den statliga värdegrunden som än i dag präglar tjänstemannakulturen. Stora delar av kulturen finns inte att hitta i nu gällande lagar, utan är någonting som vuxit fram under tid.

Tillitsbaserad styrning bör fokusera på målgrupperna

Behovet av att förändra förvaltningens kultur var en central del i diskussionen om tillitsbaserad styrning i praktiken mellan Laura Hartman, ordförande i Tillitsdelegationen, Fredrik Malmberg, generaldirektör Specialpedagogiska skolmyndigheten, Clas Olsson, generaldirektör ESV.

Panelen konstaterade att den så kallade tillitsreformen inte handlar om att sluta mäta och följa upp saker. Men såväl styrningen som uppföljningen behöver bli mer inkluderande och ha ett större fokus på grunduppdraget, samt på effekterna och värdet för brukare, företag och andra målgrupper. De kommande förändringarna i förordningen om årsredovisning och budgetunderlag är också ett steg mot mer tillitsbaserad styrning från regeringens sida.

Kommunikation viktigt för att undvika misstag vid it-upphandlingar

Utifrån granskningen av Transportstyrelsens upphandling av it-drift gav Thomas Bull, justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen, sin syn på hur situationen kunde uppstå. Enligt Bull bidrog flera olyckliga faktorer till att det blev som det blev. Men framför allt berodde det på bristande kunskap och kommunikation samt en kultur som möjliggjorde avstånd från reglerna.

Till att börja med hade de medarbetare som kände till att myndigheten hanterade väldigt känsliga uppgifter för dålig kunskap om hur säkerhetsskyddslagstiftningen fungerar. Även brister i kommunikationen bidrog till den felaktiga upphandlingen. Specialistfunktioner som chefsjurist och internrevisor involverades inte och inte heller ledningsgruppen eller styrelsen informerades fullt ut. Kulturen präglades även av en hierarkisk struktur. Sammantaget ledde det till att myndigheten tog ett flertal beslut om avsteg från lagstiftningen.

MIngel på ESV-dagen
ESV-dagen är en mötesplats för ekonomistyrning i staten. Det är också ett bra tillfälle att diskutera gemensamma frågor med andra kollegor i förvaltningen.

Digitalisering är verksamhetsutveckling

Catrin Ditz, programledare för Digital agenda Storstockholm, delade med sig av sina erfarenheter av att leda digitalisering och att få verksamheten och it-avdelningen att arbeta tillsammans. Hennes bild är att digitaliseringsfrågorna har flyttat in i ledningsrummen. Det är bra eftersom att digitalisering inte är teknik utan verksamhetsutveckling.

Catrin Ditz har goda erfarenheter av att knyta it väldigt nära organisationens verksamhetsmål. Då blir det lättare att inte titta på tekniken i första läget utan att utgå ifrån uppdraget. Man måste helt enkelt styra it på samma sätt som man styr verksamheten. Ett sätt är att "fläta in" styrningen av digitaliseringen i befintliga besluts- och ledarskapsstrukturer. Men vi måste även få in det i ledarskapsutbildningarna och börja prata om att när man leder verksamhet så leder man också digitalisering.

Nudging kan hjälpa människor att ta beslut

Christina Gravert, forskare i nationalekonomi, presenterade olika exempel på hur man kan använda så kallad nudging för att påverka människors beteende. Det handlar inte om att få människor att göra sådant de inte vill, utan tvärtom är syftet att göra det lättare för människor att ta sådana beslut de vill och behöver ta. Om man förstår varför människor drar sig för att göra vissa val är det lättare att hitta lösningar som river ner dessa hinder. Att förändra hur man utformar informationen på en blankett kan till exempel få stora positiva effekter på beteendet.

Vad kan förvaltningen lära av fotbollen?

Dagen avslutades av den före detta fotbollsdomaren Jonas Eriksson som berättade om sina erfarenheter av att bygga ett team. Enligt Eriksson behöver en ledare vara bra på att kommunicera och förklara varför hen tar olika beslut. Men en viktig insikt är även att man kan prestera bättre tillsammans som ett team, där deltagarna litar på varandra, än individuellt på egen hand. Ett sista medskick var att inte bara lära sig av sina misstag utan att faktiskt också lära sig av de gånger man tagit rätt beslut. Flera tips som funkar lika bra i statsförvaltningen som på fotbollsplanen.

Dela

Senast uppdaterad: