Stöd för arbetet med årsredovisningen

2018-10-30 | Nyhet

Ekonomistyrningsverket (ESV) har samlat information och stöd för myndigheternas arbete med årsredovisningen. För 2018 finns det en del nyheter att tänka på för både bokslut och resultatredovisning.

På ESV:s webbplats hittar du bland annat viktiga datum att tänka på vid bokslutet och stöd för er inrapportering i samband med helårsskifte och årsbokslut. Du kan även ladda ned ESV:s handledning Checklista inför bokslut och handledningen Resultatredovisning.

Nya regler för bokslutet

Det finns ett antal nyheter inför bokslutet för 2018. Bland annat att åtaganden mot äldre beställningsbemyndiganden numera ska redovisas i myndigheternas årsredovisningar. En annan nyhet är att när myndigheter bokför transaktioner på inomstatliga valutakonton ska de använda den valutakurs som Riksgäldskontoret fastställer.

Nya regler för resultatredovisningen

ESV har infört föreskrifter och allmänna råd om könsuppdelad statistik i resultatredovisningen som ska tillämpas i årsredovisningen för 2018. ESV kommer att ge ut en handledning om de nya reglerna i början av 2019.

Nya regler för internrevisionsmyndigheterna

Det finns även en del nytt att tänka på med anledningen av regeringens ändringar av förordningen om årsredovisning och budgetunderlag. Bland annat ska ledningen på de myndigheter som omfattas av förordningen om intern styrning och kontroll kortfattat redovisa eventuella väsentliga brister i den interna styrningen och kontrollen. Redovisningen lämnas direkt före intygandet av rättvisande redovisning. ESV har även ändrat sina föreskrifter och allmänna råd till förordningen.

Dela

Kontakt

Senast uppdaterad: