Statens mål- och resultatstyrning bör kunna förenas med en tillitsbaserad styrning

2018-10-30 | Nyhet

Ekonomistyrningsverket (ESV) har svarat på Finansdepartementets remiss för Tillitsdelegationens betänkanden Med tillit växer handlingsutrymmet (SOU 2018:47) och En lärande tillsyn (SOU2018:48). ESV instämmer i huvudsak i delegationens bedömningar, men lämnar några avvikande synpunkter.

ESV välkomnar Tillitdelegationens perspektiv på styrningen i och av den offentliga sektorn, där man lyfter fram ledarskapets och kulturens betydelse. ESV instämmer i huvudsak i delegationens bedömningar och har inget att invända mot de principer som den menar kännetecknar en tillitsbaserad styrning och ledning. Däremot anser ESV inte att den statliga värdegrunden ska utökas med de sju principerna.

ESV håller med om att mål- och resultatstyrningens utgångspunkt om delegering är förenliga med en tillitsbaserad styrning, och att en förutsättning för en väl fungerande resultatstyrning är att det finns en balans mellan tillit och kontroll. För utvecklingen av mål- och resultatstyrning i staten är det samtidigt angeläget att formulerandet av nya mål och indikatorer görs på ett sätt som är förenligt med en tillitsbaserad styrning och ledning.

ESV instämmer även i att det finns ett behov av att regeringen vidtar åtgärder för att samla den statliga styrningen för verksamhetsutveckling och skapa en mer ändamålsenlig sekretessreglering. ESV anser dock att förslaget om ett policylabb bör utredas ytterligare, och att man även prövar om befintliga resurser i förvaltningen kan vara ett alternativ.

ESV ser fram emot Tillitsdelegationens fortsatta arbete och kommer att delta aktivt i de olika nätverk och forum som delegationen driver.

Dela

Senast uppdaterad: