Riksdagen bör besluta om målen för den offentliga förvaltningens digitalisering

2018-04-24 | Nyhet

Ekonomistyrningsverket (ESV) har svarat på Finansdepartementets remiss Reboot – omstart för den digitala förvaltningen (SOU 2017:114). ESV stödjer i stort utredningens förslag men har lämnat ett antal avvikande synpunkter. Bland annat anser inte ESV att myndigheterna ska redovisa sina resultat i förhållande till det övergripande målet på det sätt som utredaren föreslår, samt att resonemangen om avgiftsfinansiering behöver nyanseras.

ESV instämmer i utredningens bedömning att regeringen tydligt har förändrat inriktningen av politiken för den digitala förvaltningen. ESV understryker dock att ytterligare satsningar sannolikt kommer att behövas och att det är nödvändigt med ett långsiktigt fokus från såväl politiskt ledarskap som tjänstemannaledning.

ESV tillstyrker förslaget att riksdagen ska besluta om mål för den offentliga förvaltningens digitaliseringsarbete. ESV anser dock att det finns anledning att problematisera utredningens förslag till mål. Dagens befintliga mål fångar bredden i den offentliga förvaltningens digitalisering på ett bättre sätt än utredarens förslag.

ESV avvisar förslaget om att myndigheterna ska redovisa sina resultat i förhållande till det övergripande målet på det sätt som utredaren föreslår. Det skulle innebära att myndigheternas årsredovisningar ska innehålla resultat som inte utgår från myndighetens instruktion eller regleringsbrev, vilket riskerar att påverka syftet med årsredovisningen.

Utredningen tar ställning för anslagsfinansiering av förvaltningsgemensamma digitala funktioner. ESV anser också att samordningsuppdraget för digitalisering av den offentliga sektorn ska finansieras med anslagsmedel. ESV menar dock att utredningens resonemang om avgiftsfinansiering behöver nyanseras. Innan man kan införa avgiftsfrihet mellan staten och kommunerna måste det klargöras om det står i konflikt med konkurrenslagstiftningen eller mervärdesskattelagen.

Dela

Kontakt

Senast uppdaterad: