Reglerna för att värdera och redovisa statens hel- och delägda företag bör justeras

2018-11-12 | Nyhet

Ekonomistyrningsverket (ESV) har avrapporterat regeringsuppdraget om att göra en översyn av redovisnings- och värderingsreglerna för statens innehav av hel- och delägda företag. ESV föreslår ett antal förändringar av regelverket, bland annat att myndigheter bör använda andra metoder för att värdera och redovisa sina innehav.

ESV:s översyn visar att det finns ett behov av att utveckla och förtydliga regelverket om redovisning och värdering av hel- och delägda företag. Bland annat har Riksrevisionen väckt frågor om hur regelverket tillämpas, exempelvis att Kammarkollegiet i sin årsredovisning använder information från företagens rapporteringar som inte är reviderad.

ESV föreslår nya metoder för värdering och redovisning

ESV anser att staten även fortsättningsvis ska göra avsteg från principen om att konsolidera hel- och delägda företag. För att tydliggöra avsteget föreslår ESV att den variant av kapitalandelmetoden som i nuläget används för att värdera företagen ersätts med värderingsmetoden förenklad substansvärdering.

ESV föreslår att statens hel- och delägda företag värderas till förenklat substansvärde i årsredovisning för staten, samt att processen för att rapportera underlag till värderingen justeras.

När det gäller de myndigheter som i dag redovisar innehavet i hel- och delägda företag enligt kapitalandelsmetoden föreslår ESV att de i stället ska redovisa innehavet med samma metod som övriga anläggningstillgångar – det vill säga med anskaffningsvärdemetoden.

Dela

Kontakt

Senast uppdaterad: