Regleringen av statliga servicekontor bör utredas på nytt

2018-09-04 | Nyhet

Ekonomistyrningsverket (ESV) har svarat på Finansdepartementets remiss Statliga servicekontor – mer service på fler platser (SOU 2018:43). ESV stödjer inriktningen i utredningens förslag. ESV anser dock att regleringen av verksamheten avviker från regeringens gängse ordning för myndighetsstyrning, och att regleringen därför bör utredas på nytt.

ESV välkomnar att regeringen ger en myndighet i uppgift att långsiktigt ansvara för en lokal statlig service som möter de enskildas behov. Utredningens förslag för hur verksamheten ska regleras och styras avviker dock från regeringens gängse ordning för myndighetsstyrning. ESV anser att regleringen riskerar att otydliggöra ansvaret för verksamheten och den interna styrningen och kontrollen, eftersom ingen av de berörda myndigheterna får ansvar för helheten.

ESV föreslår att regeringen överväger att utreda förutsättningarna att på något års sikt reglera verksamheten i Statens servicecenters instruktion. I de frågor där så krävs bör verksamheten även regleras i lag eller annan författning. En sådan reglering bör även ge de berörda myndigheterna bättre förutsättningar att utforma den interna styrningen och kontrollen på ett betryggande sätt.

Dela

Kontakt

Senast uppdaterad: