Positivt med enklare regler för EU-stöd

2018-09-18 | Nyhet

Ekonomistyrningsverket (ESV) har svarat på Näringsdepartementets remiss om EU-kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma bestämmelser för förvaltning och revision av ett antal av EU:s fonder. ESV ser positivt på att förslagen stärker enhetligheten och proportionaliteten i styrningen av EU-medel, men invänder mot att förslagen försvårar genomförandet av revision i andra medlemsstater.

ESV stödjer förslaget att inkludera fler fonder i de allmänna bestämmelserna och de finansiella reglerna. Att minska antalet bestämmelser bidrar till enhetlighet, förenklar för stödmottagare och minskar de administrativa kostnaderna för EU-kommissionen.

– Vi ser även positivt på att minska kraven på revision av välfungerande program. ESV bedömer att revisionsmyndigheterna mer självständigt kan bestämma omfattningen på revisionen av intern styrning och kontroll, vilket skulle förenkla och effektivisera arbetet, säger Ulrika Bergelv, chef för avdelningen EU-revision på ESV.

Enligt ESV:s tolkning begränsar därmed EU-kommissionen sina krav på välfungerande program till att enbart omfatta revisionsarbetet av projekt och räkenskaper.

ESV stödjer förslaget om att kommissionen ska göra ett gemensamt stickprov för alla territoriella samarbetsprogram i Europa. Däremot motsätter sig ESV att revisionsmyndigheten ska utföra revision av projekt i andra medlemsstater. ESV anser att förslaget riskerar att försämra revisionsarbetets effektivitet och kvalitet.

EU-kommissionens förslag gäller för regionalfonden, socialfonden, fiskerifonden och för fonderna för migration, visering och säkerhet. Förslaget innebär en anpassning till ett nytt regelverk för några svenska myndigheter som hanterar EU-medel.

Dela

Kontakt

Senast uppdaterad: