Övervägande positiv bild av myndigheternas internrevision och interna styrning och kontroll

2018-04-06 | Nyhet

Ekonomistyrningsverket (ESV) har lämnat sin årliga redovisning över den statliga internrevisionen och myndigheternas interna styrning och kontroll. ESV bedömer att myndigheterna överlag har en betryggande intern styrning och kontroll och att den statliga internrevisionen fungerar bra. ESV anser dock att en del myndigheter behöver utveckla vissa områden.

Utifrån den redovisning myndigheterna har lämnat bedömer ESV att de tillämpar bestämmelserna om intern styrning och kontroll och statlig internrevision i mycket hög utsträckning. De allra flesta myndighetsledningar har bedömt att myndigheten har en betryggande intern styrning och kontroll. I endast ett fåtal fall har myndigheternas internrevision bedömt att myndigheten accepterat för stora risker i verksamheten.

– ESV anser att det är väl lågt utifrån de senaste årens händelser på ett antal myndigheter. Vi vet dock inte vad som är orsaken till att inte fler internrevisionsfunktioner har identifierat för höga verksamhetskritiska risker, säger Catrin Lind Ebert, utredare på ESV.

Det behövs tillräckliga resurser och rätt kompetens

Antalet anställda och årsarbetskrafter inom internrevisionen har ökat något jämfört med föregående år. Men en tredjedel av myndigheterna har inte analyserat internrevisionens resursbehov sett till antalet medarbetare. Några myndighetsledningar avsätter för lite resurser till sin internrevision, vilket även har framkommit i ESV:s två senaste uppföljningar för 2015 och 2016. Fem myndigheter har bara haft en halv årsarbetskraft eller mindre under 2017.

– Mot bakgrund av de omfattande krav som finns på internrevisionens uppdrag anser ESV att det är oförenligt med god sed att bedriva internrevision på en så låg resursnivå. Myndigheterna bör analysera sitt resursbehov utifrån bland annat organisationens storlek och riskområden. Det är även angeläget att myndighetsledningen tar ställning till analysen, säger Catrin Lind Ebert.

Cirka hälften av myndigheterna upplever problem med internrevisionens kompetensförsörjning. Bland annat är det begränsad tillgång på internrevisorer med rätt erfarenhet och kompetens samt med statlig erfarenhet.

– ESV tror att en mer samordnad internrevision mellan olika myndigheter kan minska problemen med myndigheternas kompetensförsörjning. Det minskar inte resursbehovet, men ger tillgång till breddad kompetens och ger i övrigt möjlighet till en effektivare verksamhet, säger Catrin Lind Ebert.

Dela

Senast uppdaterad: