Omräkningsmetoden för övriga förvaltningskostnader bör justeras

2018-11-05 | Nyhet

Ekonomistyrningsverket (ESV) har avrapporterat regeringsuppdraget att kartlägga och analysera tillämpningen av beräkningsmetoden för omräkningstalet för övriga förvaltningskostnader i pris- och löneomräkningen (PLO) av förvaltningsanslag. ESV föreslår att beräkningsmetoden justeras och lämnar tre alternativa förslag på justeringar.

PLO är den beräkningsmetod som används för att myndigheternas förvaltningsanslag ska vara realt oförändrade över tid, givet en beslutad nivå. Beräkningen bygger bland annat på att omräkningstal fastställs för olika slags kostnader.

Enligt ESV:s bedömning kan beräkningsmetoden för omräkningstal avseende övriga förvaltningskostnader uppfattas som komplicerad och svåröverskådlig. ESV anser vidare att eventuella justeringar i första hand bör inriktas mot att förenkla beräkningsmetoden.

ESV har lämnat tre alternativa förslag till sådana justeringar, i syfte att öka ändamålsenligheten i beräkningarna. Förslagen sträcker sig från mindre modifieringar till mer långtgående justeringar, och medför att omräkningstalen i någon omfattning kommer att skilja sig jämfört med nuvarande metod.

Dela

Kontakt

Senast uppdaterad: