Lägre kapitalvinster minskar offentliga sektorns finansiella sparande

2018-04-05 | Pressmeddelande

Den ekonomiska tillväxten dämpas enligt Ekonomistyrningsverkets nya prognos. De offentliga finanserna är i grunden starka, men det finansiella sparandet för 2018 blir lägre än förra året. Minskningen beror framför allt på lägre kapitalvinster och satsningar i budgetpropositionen för 2018. Utgiftstaken klaras med god marginal.

Understödd av expansiv penning- och finanspolitik når högkonjunkturen sin topp i år. BNP växer något långsammare 2018 än 2017. Framför allt är det bostadsinvesteringarna som ökar betydligt svagare. Nästa år dämpas BNP-tillväxten ytterligare.

Efter två år med exceptionellt stora ökningar av skatteintäkterna, bland annat till följd av skattehöjningar, bromsade utvecklingen in under 2017. Skatteintäkterna ökar än långsammare i år. Det beror framför allt på att kapitalvinsterna nu bedöms bli lägre, efter att ha varit mycket stora de tre senaste åren. Sänkta skatter bidrar också till inbromsningen.

Satsningar i de senaste budgetarna leder till att utgifterna ökar snabbt även i år, trots att utgifterna för migration och integration sjunker kraftigt. Utgiftstaken klaras med god marginal.

Den offentliga sektorns finansiella sparande försvagas 2018 och 2019. Från och med 2019 sänks överskottsmålet till en tredjedels procent av BNP. Enligt ESV:s prognos är det strukturella sparandet, som det nya målet ska utvärderas mot, lägre än målnivån 2019. De offentliga finanserna är dock i grunden starka. Skuldkvoten ligger inom ramen för det skuldankare som införs med det nya överskottsmålet 2019.

Prognosen i siffror

 

2017 2018 2019
BNP – procentuell utveckling
Fasta priser, kalenderkorrigerad
2,7 2,5 1,4
Finansiellt sparande – miljarder kronor
Offentliga sektorn
52 19 16
Finansiellt sparande – procent av BNP
Offentliga sektorn
1,1 0,4 0,3
Marginal till utgiftstaket – miljarder kronor 45 59 89
Budgetsaldo – miljarder kronor 62 49 -7
Visa prognosen

Dela

Kontakt

Senast uppdaterad: