Krav på e-faktura vid offentlig upphandling

2018-02-07 | Nyhet

Regeringen har överlämnat en lagrådsremiss för en ny lag som innebär alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med e-faktura från och med den 1 april 2019. Lagen gäller inte för fakturor som utfärdas till följd av offentliga upphandlingar som påbörjats innan lagen trätt i kraft. Lagen påverkar inte heller kontanta betalningar.

Grunden för regeringens lagförslag är ett EU-direktiv om elektronisk fakturering till följd av offentlig upphandling. Förslaget innebär att alla leverantörer till offentlig sektor måste skicka e-fakturor, och att såväl myndigheter som kommuner, landsting och regioner måste kunna ta emot e-fakturor som följer den nya europeiska standarden.

Lagförslaget omfattar alla fakturor som en leverantör utfärdar till följd av
en offentlig upphandling (inklusive direktupphandlingar) enligt följande lagar:

  • Lag (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS)
  • Lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU)
  • Lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF)
  • Lag (2016:1147) om upphandling av koncessioner (LUK).

Lagen gäller inte retroaktivt eller för kontanta betalningar

Kravet på e-faktura föreslås gälla för fakturor som utfärdas till följd av offentliga upphandlingar som har påbörjats efter att lagen har trätt i kraft. Det innebär att lagen inte kommer att gälla för fakturor som utfärdas till följd av offentliga upphandlingar som påbörjats innan den 1 april 2019.

Den nya lagen innebär inget utökat krav på fakturering, utan kravet på e-faktura gäller endast inköp där betalning redan sker mot faktura. Kontanta inköp omfattas alltså inte av kravet, vilket även inkluderar betalningar med betalkort. Det betyder även att lagen inte medför någon ytterligare faktureringsskyldighet för finansiella tjänster utöver befintliga bestämmelser i mervärdesskattelagen (1994:200).

Få stöd i förberedelserna av SFTI

För att underlätta övergången till obligatorisk e-faktura kommer ESV att stödja offentlig sektor och leverantörer att förbereda sig för den nya lagen. Bland annat inom ramen för SFTI, som har gett ut ett antal handledningar som kan underlätta arbetet med förberedelserna. Den 1 september 2018 lämnar ESV över uppdraget till den nya digitaliseringsmyndigheten.

Dela

Kontakt

Senast uppdaterad: