Inget krav på att lämna delårsrapport

2018-03-19 | Nyhet

Myndigheterna som omfattas av internrevisionsförordningen behöver inte längre upprätta någon delårsrapport. Däremot ska alla myndigheter säkerställa att deras redovisning är fullständig vid utgången av varje kvartal. Ni kan få stöd i arbetet av Ekonomistyrningsverkets (ESV:s) handledning för periodiseringar. Kravet på delårsrapport finns fortfarande kvar för affärsverken.

Reglerna om delårsrapport för statliga myndigheter finns i 8 kap. 1 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag (FÅB). I augusti 2017 beslutade regeringen att ta bort det generella kravet på delårsrapport för de myndigheter som omfattas av internrevisionsförordningen (2006:1228). Kravet på delårsrapport finns fortfarande kvar för affärsverken, enligt reglerna i 10 kap. 2 § FÅB. Regeringen kan också särskilt besluta om att en myndighet ska upprätta delårsrapport.

De nya reglerna innebär att myndigheterna som omfattas av internrevisionsförordningen inte längre behöver upprätta någon delårsrapport. Alla myndigheter måste oavsett den här ändringen säkerställa att deras redovisning i allt väsentlig är fullständig vid utgången av varje kvartal.

Får stöd av ESV:s föreskrifter och handledning

Eftersom att det generella kravet på delårsrapport har tagits bort har ESV även anpassat sina föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring. Ändringarna trädde i kraft den 1 januari 2018. ESV har tagit bort reglerna om brytdag vid halvårsskifte i föreskrifterna till 10 § bokföringsförordningen. Särskilda regler om rapportering vid halvårsskifte har också tagits bort i föreskrifter och allmänna råd till 21 § bokföringsförordningen.

Samtidigt har reglerna om rapportering per kvartal skärpts, för att upprätthålla och förbättra kvaliteten i den ekonomiska information som används kvartalsvis i nationalräkenskaperna. ESV:s handledning för periodiseringar ger stöd till myndigheterna för frågor om vilka periodiseringar av kostnader och intäkter ni bör göra varje månad och kvartal.

Dela

Kontakt

Senast uppdaterad: