Förvaltningens uppföljning av it-kostnader och digitalisering bör utredas vidare

2018-09-27 | Nyhet

Ekonomistyrningsverket (ESV) har svarat på Finansdepartementets remiss Juridik som stöd för förvaltningens digitalisering (SOU 2018:25). ESV stödjer i stort Digitaliseringsrättsutredningens förslag, men anser att vissa delar behöver förtydligas och utredas vidare.

ESV välkomnar förslaget om att it- och digitaliseringsfrågor som berör allmänna förhållanden i den offentliga förvaltningen ska regleras i generell reglering, så långt det är möjligt. ESV instämmer i att lagstiftningen bör anpassas med regler om digital kommunikation i förvaltningens kontakter med enskilda. I nuläget bör dock en förvaltningsgemensam reglering inte ställa krav på att enskilda måste använda förvaltningens digitala tjänster.

ESV anser att utredningens förslag om förändringar i förordningen om konsekvensutredning vid regelgivning är otydligt. ESV stödjer förslaget om det omfattar konsekvensutredningar av både myndigheter och utredningar i kommittéväsendet eller i Regeringskansliet. Om förslaget inte inkluderar myndigheterna anser inte ESV att förordningen om konsvekensutredning vid regelgivning är korrekt plats för en sådan reglering.

Vidare menar ESV att utredningen inte redovisar nyttan med förslaget om att rapportera förvaltningens arbete med it och digitalisering. Den förväntade nyttan bör tydligt ställas mot kostnaderna för att ta fram och samla in informationen. Utifrån myndighetens erfarenhet av att följa upp och redovisa it-kostnader och digitalisering i staten anser ESV att frågan om rapportering bör utredas vidare. Det gäller inte minst om uppföljningen ska ingå i den officiella statistiken.

Dela

Kontakt

Senast uppdaterad: