Försvarsmakten bör ansvara för sin egen logistikförsörjning

2018-04-25 | Nyhet

Ekonomistyrningsverket (ESV) har svarat på Försvarsdepartementets remiss Fördjupad översyn av Försvarsmaktens logistikförsörjning i fråga om vidmakthållande och upphandling (Fö 2017:B). ESV avstyrker förslaget att behålla den nuvarande ansvarsfördelningen mellan Försvarets materielverk (FMV) och Försvarsmakten. ESV förespråkar att Försvarsmakten får ansvaret för vidmakthållande och upphandling inom logistikförsörjningen.

ESV har två huvudsakliga invändningar mot förslaget att behålla den nuvarande ansvarsfördelningen mellan Försvarsmakten och FMV. För det första har Försvarsmakten ett helhetsansvar för operativ förmåga men inte tillräckliga befogenheter att leva upp till detta ansvar, eftersom materiel och förnödenheter utgör en central del i den militära förmågan.

För det andra är den nuvarande ansvarsfördelningen för Försvarsmaktens vidmakthållande och upphandling inte utformad som den övriga politiska styrningen, utan utgår från ett upphandlings- och materielperspektiv. Försvarsmaktens överordnade mål är ytterst förmågan till väpnad strid. Därför anser ESV att en sammanhållen styrning av den operativa förmågan är överordnad en sammanhållen styrning av upphandlingarna. ESV:s bedömning är att Försvarsmakten får sämre förutsättningar att nå verksamhetens mål om den strategiska styrningen delas mellan två myndigheter.

ESV anser även att de risker som utredaren lyfter fram med en förändrad ansvarsfördelning i stor utsträckning kan hanteras. Bland annat genom att i lämplig omfattning reglera i vilken grad Försvarsmakten ska använda FMV:s tjänster.

Dela

Kontakt

Senast uppdaterad: