Förändringar i förordningen om intern styrning och kontroll

2018-08-22 | Nyhet

Regeringen har beslutat om förändringar i förordningen om intern styrning och kontroll från och med den 1 januari 2019. Förändringarna innebär bland annat att myndighetsledningens ansvar förtydligas. Under hösten kommer Ekonomistyrningsverket (ESV) att se över sina föreskrifter och allmänna råd samt sitt stöd till andra myndigheter.

De beslutade förändringarna i förordningen innebär bland annat att myndighetsledningens ansvar för myndighetens interna styrning och kontroll förtydligas. En annan nyhet är att myndighetsledningen ska säkerställa att det finns en god intern miljö som skapar förutsättningar för en väl fungerande process för intern styrning och kontroll.

Justerad riskanalys, dokumentation och redovisning

Även kraven på myndigheternas arbete med riskanalyser och dokumentation har justerats. Till exempel ska riskanalyserna numera identifiera omständigheter som utgör en väsentlig risk för att myndigheten inte ska kunna fullgöra sina uppgifter, uppnå verksamhetens mål och uppfylla kraven i 3 § myndighetsförordningen.

Regeringen har även beslutat om en följdändring i internrevisionsförordningen. Dessutom har regeringen beslutat om ändringar i förordningen om årsredovisning och budgetunderlag om hur berörda myndigheter ska redovisa sin bedömning av den interna styrningen och kontrollen.

ESV ser över sina föreskrifter

Ändringarna i de tre förordningarna utgår från förslag som ESV lämnat på regeringens uppdrag. Under hösten kommer ESV att se över sina föreskrifter och allmänna råd till förordningarna. ESV kommer även att se över vilket stöd man kan ge andra myndigheter i tillämpningen av förordningen om intern styrning och kontroll.

Dela

Kontakt

Senast uppdaterad: