Fler åtgärder behövs för att minska problemen med bidragsbrott

2018-06-04 | Nyhet

Ekonomistyrningsverket (ESV) har svarat på Finansdepartementets remiss Bidragsbrott och underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen – en utvärdering. ESV stöder utredningens förslag men anser att det inte räcker med nya bestämmelser.

ESV bedömer att utredningens förslag ger lagstiftaren möjlighet att minska problemen med felaktiga utbetalningar och brottsligt utnyttjande av trygghetssystemen. Samtidigt pekar ESV på att utredningens kartläggning och analys visar att det inte räcker med att enbart fatta beslut om nya bestämmelser.

ESV anser att den rättsliga regleringen behöver kompletteras med andra styråtgärder för att få den effekt som lagstiftaren avser. Utöver statsmakternas styrning behöver även berörda myndighetsledningar vidta åtgärder i sin interna styrning av verksamheten, med hjälp av till exempel digitalisering eller informations- och utbildningsinsatser.

ESV delar även utredningens ståndpunkt att frågan om en gemensam statlig utbetalningsfunktion bör utredas.

Dela

Kontakt

Senast uppdaterad: