ESV vill utreda krav på hållbarhetsredovisning i staten

2018-05-09 | Nyhet

Ekonomistyrningsverket (ESV) har kartlagt i vilken omfattning privata och offentliga aktörer hållbarhetsredovisar. Kartläggningen visar att fler aktörer än de som omfattas av kraven i årsredovisningslagen upprättar någon form av hållbarhetsredovisning. ESV föreslår också att man bör utreda om ett krav på hållbarhetsredovisning ska införas för statliga myndigheter.

Under 2016 trädde nya regler i kraft i årsredovisningslagen som innebär att större företag ska upprätta en hållbarhetsrapport. De statliga bolagen har haft krav på hållbarhetsredovisning sedan 2007. För kommuner, landsting och statliga myndigheter finns inte någon liknande reglering. Flera kommuner och landsting och ett fåtal myndigheter väljer ändå att upprätta någon form av frivillig hållbarhetsredovisning.

Även om det i dag inte finns ett krav på att statliga myndigheter ska hållbarhetsredovisa, finns det andra krav kopplade till hållbarhet. Till exempel har alla myndigheter en skyldighet att införa och utveckla ett miljöledningssystem som beskriver hur de planerar, genomför och följer upp sin verksamhet.

Det pågår också ett arbete med att anpassa FN:s Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling till nationella förutsättningar. Regeringen har därför gett ett åttiotal myndigheter i uppdrag att kartlägga och redovisa hur deras verksamhet bidrar till Sveriges möjlighet att uppnå de globala målen.

Krav på hållbarhetsredovisning bör utredas

Vissa förespråkare för hållbarhetsredovisning menar att om statliga bolag har krav på sig att hållbarhetsredovisa borde även statliga myndigheter göra det för att föregå med gott exempel. ESV anser dock att ett eventuellt krav på hållbarhetsredovisning för statliga myndigheter inte nödvändigtvis behöver utformas enligt kraven i årsredovisningslagen.

Fokus bör istället ligga på att få en enhetlig rapportering utifrån Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Detta bör ställas mot vad det skulle kosta att införa krav på hållbarhetsredovisning för alla eller några myndigheter. ESV förespråkar därför att en mer utförlig utredning genomförs. Syftet med utredningen bör vara att ta reda på om ett krav på hållbarhetsredovisning för myndigheter skulle kunna bidra till att Sverige uppnår målen för Agenda 2030 i högre utsträckning och i en snabbare takt.

Dela

Kontakt

Senast uppdaterad: