ESV presenterar analys av Sameskolstyrelsens kostnader och intäkter

2018-10-31 | Nyhet

Ekonomistyrningsverket (ESV) har på uppdrag av regeringen analyserat Sameskolstyrelsens kostnader, avgiftsintäkter och ekonomiadministrativa processer och rutiner. ESV konstaterar bland annat att Sameskolstyrelsens personalkostnader har ökat mer än genomsnittet för andra statliga myndigheter under åren 2013 till 2107, men redovisar några faktorer som förklarar detta.

Sameskolstyrelsen ansvarar för utbildning i sameskolan, förskoleklass och fritidshem. Sameskolstyrelsen ska också bistå kommunerna när det gäller uppsökande verksamhet bland samer, informera om sameskolan och om samiska undervisningsinslag samt främja utveckling och produktion av samiska läromedel.

ESV har fått ett regeringsuppdrag att analysera Sameskolstyrelsens kostnader, avgiftsintäkter och ekonomiadministrativa processer och rutiner. Uppdraget innefattar också att, så långt det är möjligt, redovisa en jämförelse med likvärdiga skolverksamheter.

ESV:s slutsatser och förslag

ESV konstaterar att Sameskolstyrelsens personalkostnader har ökat mer än genomsnittet för andra statliga myndigheter under åren 2013 till 2017 men att det finns ett antal faktorer som förklara detta. Det framkommer också i analysen att Sameskolstyrelsens lokalkostnader ligger i nivå med andra myndigheter, att Sameskolstyrelsen inte kan påverka storleken på sina intäkter samt att de ekonomiadministrativa processerna och rutinerna behöver tydliggöras.

ESV förslår att en ändring i skollagen bör övervägas så att även statliga huvudmän, som Sameskolstyrelsen, kan bli undantagna från kravet att anställa betygssättande lärare. Ett annat förslag är att Sameskolstyrelsen i samråd med regeringen undersöker möjligheterna att teckna nya längre hyresavtal i samband med att större renoveringar eller ombyggnationer genomförs.

Vidare föreslår ESV att kompletteringar görs i Sameskolstyrelsens instruktion för att få en mer heltäckande reglering av finansiering och uppgifter. ESV rekommenderar även att Sameskolstyrelsen i så stor utsträckning som möjligt köper in rutinmässiga ekonomitjänster från Statens servicecenter. På så sätt kan Sameskolstyrelsen frigöra resurser som istället kan användas till att följa upp, prioritera och utveckla myndighetens verksamhet.

Dela

Kontakt

Senast uppdaterad: