ESV har beslutat om ändrade regler

2018-10-29 | Nyhet

Ekonomistyrningsverket (ESV) har beslutat om ändrade förskrifter och allmänna råd till fem förordningar och om ändringar i de statliga inrapporteringskoderna (S-koder). De flesta ändringarna träder i kraft den 1 januari 2019. Flera ändringar ska tillämpas i årsredovisningen för 2018.

Avgiftssamråd

ESV har beslutat nya föreskrifter och allmänna råd till 7 § avgiftsförordningen (1992:191). Ändringarna görs för att anpassa ESV:s föreskrifter och allmänna råd till regeringens ändringar i förordningen om att myndigheterna ska samråda om avgifter med ESV vart tredje år, i stället för varje år. Bland annat reglerar ESV vilket år olika myndigheter ska samråda och hur samråd om nya avgifter ska gå till.

Ändringarna träder i kraft 1 januari 2019. Under hösten kommer ESV med mer information om de nya rutinerna för avgiftssamråd.

Intern styrning och kontroll

Regeringen har ändrat i förordningen (2007:603) om intern styrning och kontroll och förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag (FÅB). Ändringarna gäller bland annat ledningens ansvar för intern styrning och kontroll, samt processen för och redovisningen av detta. ESV har därför genomgående anpassat föreskrifterna och de allmänna råden till förordningen om intern styrning och kontroll till regeringens ändringar. ESV:s ändringar förklarar centrala begrepp samt ger rekommendationer om integrering av arbetet med intern styrning och kontroll i verksamheten och om uppföljning av vidtagna åtgärder. Reglerna om dokumentation i föreskrifterna har även tagits bort.

Till 2 kap. 8 § FÅB har ESV ändrat föreskrifter och allmänna råd om underskriftsmening, bedömning av intern styrning och kontroll, samt om hur den interna styrningen och kontrollen redovisas för myndigheter som omfattas av förordningen om intern styrning och kontroll.

Till internrevisionsförordningen (2006:1228) har ESV ändrat sina föreskrifter till 4 § för att anpassa dem till den uppräkning av begrepp (korruption, otillbörlig påverkan, bedrägeri och andra oegentligheter) som finns i 2 § förordningen om intern styrning och kontroll.

Dessa ändringar träder i kraft 1 januari 2019. Ändringarna till 2 kap. 8 § FÅB ska tillämpas i årsredovisningen för 2018. ESV kommer att uppdatera informationen om intern styrning och kontroll på vår webbplats, i samband med att de nya reglerna träder i kraft vid årsskiftet.

Myndigheternas resultatredovisning

I 3 kap. 1–2 §§ FÅB har regeringen ändrat regleringen om resultatredovisning i myndigheternas årsredovisningar. Ändringarna innebär bland annat ökade krav på att presentera analyser och bedömningar av verksamhetens resultat och utveckling, samt att enbart myndigheter som har ärendeslag som omfattar ett stort antal ärenden ska redovisa antal och styckkostnader för dessa ärenden. Vidare har begreppet mål återinförts i förordningen.

I de ändrade föreskrifterna och allmänna råden definierar ESV vad som är ett ärende respektive ett ärendeslag, samt vad som avses med ett stort antal ärenden. ESV inför även föreskrifter och allmänna råd om könsuppdelad statistik i resultatredovisningen.

Ändringarna träder i kraft 1 januari 2019. De ska tillämpas första gången i årsredovisningen för 2019, med undantag för de delar som rör könsuppdelad statistik som ska tillämpas redan i årsredovisningen för 2018. ESV kommer att ge ut en handledning om de nya reglerna i början av 2019.

Redovisning av äldre beställningsbemyndiganden

Regeringen har gjort ändringar i 6 kap. 1 § FÅB som innebär att åtaganden mot äldre beställningsbemyndiganden ska redovisas i myndigheternas årsredovisningar. ESV reglerar därför hur den redovisningen ska göras och hur den bör ställas upp i årsredovisningen. Ändringarna träder i kraft 1 januari 2019 och ska tillämpas i årsredovisningen för 2018.

Valutakurs för inomstatliga valutakonton

Riksgäldskontoret håller på att införa inomstatliga valutakonton för myndigheterna. ESV har därför infört föreskrifter till 8 § förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring som reglerar att myndigheterna ska använda den valutakurs som Riksgäldskontoret fastställer, vid bokföring av transaktioner på inomstatliga valutakonton. I 5 kap. 12 § FÅB införs också nya föreskrifter som innebär att myndigheterna ska använda den balansdagskurs som Riksgäldskontoret fastställer för inomstatliga valutakonton.
Ändringarna träder i kraft 1 januari 2019 och berörda myndigheter ska tillämpa dem i årsredovisningen för 2018.

Avsättningar för pensioner

ESV har ändrat föreskrifter och allmänna råd till 4 kap. 2 § FÅB om avsättningar för pensionsförpliktelser som avser förmåner efter avslutad anställning för egna anställda. Ändringarna innebär en anpassning till det internationella redovisningsregelverket IPSAS. Avsättningar för delpensioner berörs inte av ändringen. Endast ett fåtal myndigheter påverkas av ändringen, eftersom avsättningar för pensionsavsättningar enligt Trygghetsavtalet och enligt Avtal om omställning är undantagna i föreskriften.

Ändringarna träder i kraft 1 januari 2019 och ska tillämpas i årsredovisningen för 2018. För affärsverken finns motsvarande reglering i föreskrifter till 10 kap. 1 § FÅB. De ska dock tillämpa ändringen först för räkenskapsåret 2020.

Redovisning av investeringar i budgetunderlaget

Regeringen har gjort ändringar i 9 kap. 4 § FÅB som innebär att uppgifter om investeringar i budgetunderlaget ska avse tre år, i stället för fyra. ESV har därför ändrat samtliga tabeller i föreskrifterna genom att ta bort kolumnen för år fyra. Ändringarna träder i kraft 1 januari 2019 och ska tillämpas i budgetunderlaget som ska lämnas in senast 1 mars 2019.

Redovisningsregelverket för affärsverk

ESV har också gjort ändringar i föreskrifter och allmänna råd till 10 kap. 1 och 3 §§ FÅB, som gäller för affärsverken. Möjligheten att lägga in rader i resultaträkningen för extraordinära intäkter och kostnader har tagits bort, eftersom den tidigare har tagits bort i årsredovisningslagen (1995:1554). Möjligheten att reducera anskaffningsvärde med statligt stöd har också tagits bort. Även ett antal föreskrifter och allmänna råd till 10 kap. 1 § har tagits bort, eftersom de också är reglerade i föreskrifter och allmänna råd till andra kapitel i förordningen som gäller för affärsverk. Föreskrifter om tabeller för investeringar i affärsverkens verksamhetsplaner har justerats genom att kolumnen för år fyra har tagits bort, på samma sätt som för myndigheterna i budgetunderlaget.

Nya och ändrade S-koder

ESV har infört ett antal nya S-koder för garantiverksamhet, utlåningsverksamhet och avhjälpande av miljöskador. ESV har också förtydligat vissa förklarande texter och gjort några redaktionella ändringar av föreskrifterna om S-koder. Dessa ändringar träder i kraft 1 december 2018 och kan tillämpas från och med inrapporteringen för november.

Dela

Kontakt

Senast uppdaterad: