ESV förespråkar en förutsättningslös utredning av Riksrevisionens ledningsstruktur

2018-05-15 | Nyhet

Ekonomistyrningsverket (ESV) har svarat på riksdagsstyrelsens remiss Översyn av Riksrevisionens slutbetänkande (2017/18:URF2). ESV har inga synpunkter på utredningens förslag men kommentarer den nuvarande ordningen med tre riksrevisorer och effektivitetsrevisionens uppdrag.

ESV instämmer i bedömningen att en särskild utredning bör tillsättas för att genomföra en översyn av Riksrevisionens tredelade ledningsstruktur. Enligt ESV bör den särskilda utredningen få till uppgift att förutsättningslöst överväga fler alternativ till ledningsstruktur än de som utredningen lyfter fram i sitt slutbetänkande.

ESV anser att resultaten från utredningen ska vara genomförda innan konstitutionsutskottet rekryterar efterträdare till de nuvarande riksrevisorerna, vars förordnande går ut 2024. Det gäller framför allt eventuella författningsändringar, inklusive grundlagsändringar.

Vidare välkomnar ESV utredningens förslag om att begreppet samhällsnytta bör strykas ur 4 § lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. Det förtydligar effektivitetsrevisionens och därmed Riksrevisionens uppdrag.

Dela

Kontakt

Senast uppdaterad: