Effektivt samarbetsavtal säkrar gränsöverskridande e-legitimering

2018-06-18 | Nyhet

Samarbete mellan myndigheter kan skapa möjligheter för en effektiv verksamhet. Ett sådant exempel är E-legitimationsnämndens och Sunets gemensamma arbete för att utveckla och driftsätta en infrastruktur för gränsöverskridande elektronisk legitimering. Samarbetet har visat sig vara ett effektivt alternativ till att göra det i egen regi eller att upphandla tjänster.

Den 29 september 2018 blir det obligatoriskt för offentliga myndigheter att tillåta inloggning med utländska e-legitimationer, enligt EU-förordningen eIDAS. På regeringens uppdrag ansvarar E-legitimationsnämnden för att tillhandahålla Sveriges infrastruktur för e-legitimering över landsgränserna.

Myndigheten övervägde att lösa uppdraget genom att antingen samarbeta med andra myndigheter eller att upphandla konsulttjänster. Att helt hantera det i egen regi var uteslutet på grund av myndighetens begränsade storlek.

– Av de olika alternativen bedömde vi att ett samarbete med Sunet var mest intressant eftersom vi kunde etablera ett partnerskap med en aktör som redan hade den kunskap och den utrustning som krävdes. Övriga nödvändiga konsultresurser kunde vi avropa via befintliga ramavtal, säger Roger Fagerud, it-strateg på E-legitimationsnämnden.

Sunet erbjuder säkert informationsutbyte

Sunet ligger organisatoriskt inom Vetenskapsrådet och är ett forskningsnät som tillhandahåller säker och stabil nationell infrastruktur för datakommunikation, identitetshantering och tjänster. Infrastrukturen kan knyta ihop anslutna organisationer och säkerställer att de kan lita på varandras uppgifter.

Det är med andra ord en lösning som till stora delar matchar de behov E-legitimationsnämnden har för säkert utbyte av information i e-legitimationssystemet. Samarbetet har även fördelar för Sunet eftersom lösningen bland annat gör det lättare att identifiera europeiska studenter och forskare och dela uppgifter om inskrivning med andra europeiska lärosäten.

Goda utgångspunkter för att arbeta tillsammans

E-legitimationsnämnden och Sunet har haft kontakt sedan länge och konstaterat att organisationerna borde samarbeta, utan att det har resulterat i något konkret.

– Det bidrog troligen till att det tog relativt kort tid för oss att få igång samarbetet när ett tydligt och väl avgränsat behov dök upp i form av att införa eIDAS. Vi började diskutera hur ett samarbete kunde se ut under våren 2017 och till sommaren drog arbetet igång, säger Roger Fagerud.

E-legitimationsnämnden har tidigare upphandlat liknande tjänster och utifrån dessa erfarenheter bedömde myndigheten att det inte skulle bli dyrare att samarbeta med Sunet. Men huvudskälet var den ökade flexibilitet man fick genom att kombinera egna resurser och partnerskap i förhållande till att upphandla en specificerad tjänst.

– Specifikationerna för eIDAS utvecklas fortfarande vilket även gör det svårare att upphandla som tjänst. När utvecklingen nu är i slutskedet kan vi konstatera att kostnadskalkylerna håller, samtidigt som kvalitet och säkerhet är på hög nivå. Så vi står fast vid att det här var rätt väg att gå för projektet, säger Roger Fagerud.

Förutsättningar för myndighetssamarbete

Samarbete mellan myndigheter förutsätter att det framgår av parternas instruktion eller strategi att de kan bedriva samarbeten eller leverera tjänster till andra. Det innebar till exempel att Trafikverket föll bort som potentiell partner då eIDAS-uppdraget inte innebär leverans av fiberkapacitet, vilket är grunden för Trafikverkets externa verksamhet.

En annan viktig faktor är att det finns en verklig vilja till samarbete hos båda parter.

– Behöver man detaljreglera samarbetet är det en varningsklocka. För att ett samarbete ska bli långsiktigt lyckat krävs att båda organisationernas ledning ser fördelarna. Förr eller senare kan det uppkomma konflikter, inte minst om resurser, och då måste ledningen vara beredd att försvara samarbetet, säger Roger Fagerud.

Att uppdragsgivaren kan påverka arbetet i praktiken är viktigt för att det ska fungera. Därför var båda parterna noga med att utforma uppdraget så att E-legitimationsnämnden fick en tydlig beställarroll.

Samarbetsavtalet mellan de två myndigheterna är tidsbegränsat och avser utvecklings- och uppbyggnadsfasen av den svenska delen av infrastrukturen. Samarbetet ska utvärderas i slutet av 2019 och därefter ska E-legitimationsnämnden fatta beslut om långsiktig drift- och förvaltningspartner.

Dela

Kontakt