Ändringar i förordningen om årsredovisning och budgetunderlag

2018-08-30 | Nyhet

Regeringen har beslutat om ändringar i förordningen om årsredovisning och budgetunderlag. Bland annat har kraven på resultatredovisningens innehåll justerats. Ändringarna gäller från och med den 1 januari 2019 och de flesta ändringarna ska tillämpas första gången i årsredovisningen för 2019.

De beslutade ändringarna i förordningen innebär bland annat att myndigheterna ska redovisa sina resultat i förhållande till de mål regeringen har angett. Dessutom behöver myndigheten bara redovisa antal och styckkostnad i de ärendeslag där de har handlagt ett stort antal ärenden. Resultatredovisningen ska dessutom innehålla analyser och bedömningar av verksamhetens resultat och dess utveckling.

En annan nyhet är att ledningen på de myndigheter som omfattas av förordningen om intern styrning och kontroll ska redovisa sin bedömning av om den interna styrningen och kontrollen har varit betryggande under den period som årsredovisningen avser. Ledningen ska även kortfattat redovisa väsentliga brister i den interna styrningen och kontrollen. Dessa ändringar ska tillämpas redan i årsredovisningen för 2018.

Ändringarna i förordningen utgår från förslag som ESV lämnat på regeringens uppdrag. Under hösten bereder och beslutar ESV de följdändringar som behöver göras i föreskrifter och allmänna råd.

Dela

Kontakt

Senast uppdaterad: