Staten gick 29 miljarder plus 2016

2017-03-16 | Pressmeddelande

Statens resultaträkning för 2016 visar ett överskott på 29 miljarder kronor, vilket är 39 miljarder kronor bättre jämfört med 2015. Det bättre resultatet beror främst på ökade skatteintäkter. Både statens totala intäkter och totala kostnader ökade jämfört med 2016, och resultatet från andelar i hel- och delägda företag försämrades.

Statens totala intäkter för 2016 blev 1 360 miljarder kronor. Det är en ökning med 113 miljarder kronor jämfört med 2015. Ökningen beror främst på att skatteintäkterna ökade med 99 miljarder kronor.

Inkomstskatter och arbetsgivaravgifter ökade med 54 miljarder kronor varv hälften beror på höjda skatter. De största skattehöjningarna avsåg den slopade nedsättningen av arbetsgivaravgifter för unga samt den sänkta reduktionen för ROT-tjänster. Intäkterna från mervärdesskatt ökade med 29 miljarder kronor. Den stora ökningen beror delvis på stigande bostadsinvesteringar under 2016. Intäkterna från skatt på kapital minskade med 23 miljarder kronor.

Ökade bidrag till hushåll och kommuner

Statens totala kostnader blev 1 320 miljarder kronor för 2016. Det är en ökning med 67 miljarder kronor jämfört med 2015. Det beror främst på att transfereringarna ökade med 51 miljarder kronor. Transfereringar är till exempel pensioner, sjukersättning och bidrag till kommunerna.

Transfereringar till hushåll ökade med 19 miljarder kronor. Det beror främst på att kostnaderna för pensioner ökade med 18 miljarder kronor. Ökningen beror på fler pensionärer och att pensionerna räknades upp för 2016. Kostnaden för sjukpenning ökade med 2,0 miljarder, men under 2016 har ökningen avtagit.

Bidragen till kommunerna ökade totalt med 37 miljarder kronor. Ökningen beror främst på att Migrationsverkets bidrag till kommuner för integration och migration ökade med 24 miljarder kronor. Kommunerna fick även 2,2 miljarder till lärarlöner och 1,2 miljarder till fler anställda i lågstadiet. Kommunerna fick också ett nytt bidrag på 1,8 miljarder för att öka bostadsbyggandet. Vidare fick landstingen 2,0 miljarder kronor för att höja kvaliteten och effektiviteten inom hälso- och sjukvården.

Vattenfalls förlust försämrade resultatet

Resultatet från andelar i hel- och delägda företag försämrades med 6,9 miljarder kronor för 2016. Det beror främst på att Vattenfalls resultat försämrades med 9,7 miljarder kronor.

Statens andelar i hel- och delägda företag minskade 2016. Det gäller framför allt Vattenfalls andelsvärde, som minskade med 36 miljarder kronor – främst beroende på årets förlust på 26 miljarder kronor.

Statsskulden minskar

Den konsoliderade statsskulden var 1 292 miljarder kronor vid årets slut, och har minskat med 60 miljarder kronor under 2016.

Statens nettoförmögenhet förbättrades med 18 miljarder kronor under 2016, och är nu -404 miljarder kronor. Nettoförmögenheten har varit negativ under väldigt lång tid.

Dela

Kontakt

Senast uppdaterad: