Starkare offentliga finanser än väntat

2017-04-06 | Pressmeddelande

Den offentliga sektorns finansiella sparande blir i år 28 miljarder kronor bättre än i Ekonomistyrningsverkets prognos från december. Efter ett tillfälligt större överskott i fjol landar överskottet i år på 15 miljarder kronor. Det motsvarar 0,3 procent av BNP.

Tillväxten är fortsatt stark i år och BNP ökar med 2,6 procent. Men nästa år dämpas tillväxttakten. Den höga aktiviteten i ekonomin ökar efterfrågan på arbetskraft och antalet sysselsatta ökar med nära 70 000 personer i år och med ytterligare drygt 30 000 personer nästa år. Den starka tillväxten och den tilltagande bristen på arbetskraft leder till att löneökningstakten och inflationen stiger.

Offentliga sektorns skatteintäkter ökar långsammare i år än förra året. Skattehöjningar bidrog då till en snabb ökning av skatt på arbete. I år är skattehöjningarna betydligt mindre. Momsintäkterna ökar inte heller lika snabbt och hushållens kapitalskatter blir lägre.

Utgifterna ökar måttligt sett över hela prognosperioden. I år ligger utgifterna för migration och integration kvar på en hög nivå men nästa år sjunker de kraftigt. Utgiftsökningen för sjukpenningen bromsade in förra året och i år sjunker dessa utgifter.

Efter en försvagning av den offentliga sektorns sparande i år jämfört med förra året stärks det de kommande åren. Jämfört med ESV:s föregående prognos är sparandet betydligt bättre samtliga år. Det beror främst på högre intäkter från mervärdesskatt och skatt på kapital.

Prognosen i siffror

  2016 2017 2018
BNP – procentuell utveckling
Fasta priser, kalenderkorrigerad
 3,0   2,6  1,7
Finansiellt sparande – miljarder kronor
Offentliga sektorn
 40  15  21
Finansiellt sparande – procent av BNP
Offentliga sektorn
 0,9  0,3  0,5
Marginal till utgiftstaket – miljarder kronor  31  40  76
Budgetsaldo – miljarder kronor  85  4  13
Visa prognosen

Dela

Kontakt

Senast uppdaterad: