Stark tillväxt och höga skatteintäkter

2017-09-06 | Pressmeddelande

Ekonomistyrningsverkets prognos visar på en fortsatt hög BNP-tillväxt i år och starkt ökande skatteintäkter. Utgifterna ökar men utgiftstaket klaras med god marginal. Nästa år dämpas tillväxttakten och både intäkterna och utgifterna ökar långsammare. Sparandet i offentlig sektor blir 1,2 procent av BNP i år och 0,9 procent 2018.

Högkonjunkturen håller i sig och BNP växer med 3,1 procent i år. Antalet sysselsatta ökar mycket och sysselsättningsgraden stiger till historiskt höga 67,7 procent. Från och med nästa år avtar dock tillväxttakten i ekonomin, och arbetslösheten ökar från och med 2019.

Den offentliga sektorns skatteintäkter ökar starkt i år, men betydligt svagare än förra året. Inbromsningen beror främst på att skattehöjningarna är lägre. Dessutom ökar kapitalskatterna bara marginellt, främst till följd av att hushållens kapitalvinster sjunker.

Utgifterna för flyktingmottagande är kvar på en hög nivå i år, men sjunker kraftigt från och med 2018. Tidigare satsningar på bland annat utbildning och kommunikationer samt den blocköverskridande uppgörelsen om höjda anslag till försvaret bidrar till att öka utgifterna i år och nästa år. Sammantaget ökar dock utgifterna måttligt och utgiftstaket klaras med god marginal samtliga år under prognosperioden (2017–2021).

Den offentliga sektorns finansiella sparande uppgår till 1,2 procent av BNP i år, men sjunker till 0,9 procent 2018. Mot bakgrund av den starka konjunkturen skulle sparandet behöva vara högre för att klara det nuvarande överskottsmålet.

Prognosen i siffror

  2016 2017 2018
BNP – procentuell utveckling
Fasta priser, kalenderkorrigerad
 2,9   3,1  2,1
Finansiellt sparande – miljarder kronor
Offentliga sektorn
 41  55  45
Finansiellt sparande – procent av BNP
Offentliga sektorn
 0,9  1,2  0,9
Marginal till utgiftstaket – miljarder kronor  31  40  74
Budgetsaldo – miljarder kronor  85  38  33
Visa prognosen

Dela

Kontakt

Senast uppdaterad: