Skatteverket effektiviserade rut- och rotavdragen med hjälp av e-tjänster och automatiserad ärendehantering

2017-06-20 | Nyhet

År 2009 började Skatteverket tillämpa ett lagkrav för förenklad fakturamodell för skattereduktion för rut- och rotarbete. Det ledde till en stor ökning av antalet ansökningar till Skatteverket. Det innebar även en oväntad ökning av andelen felaktiga ansökningar, vilket sammantaget ledde till längre handläggningstider. Med hjälp av bland annat e-tjänster och viss automatisering lyckades Skatteverket effektivisera arbetet.

Med den förenklade fakturamodellen för rut- och rotarbete får köparen informellt en preliminär skattereduktion direkt vid köpet, och betalar därför bara en del av arbetskostnaden till utföraren. När arbetet är klart och betalt ansöker utföraren av tjänsten om utbetalning från Skatteverket, för den del av arbetskostnaden som kunden inte betalat. Efter utbetalningen får köparen formellt en preliminär skattereduktion. Den nya modellen förenklade för alla som köpt rut- och rottjänster då de inte längre själva behövde ansöka om en skattereduktion.

Fakturamodellen var till en början omstridd då utförarna var oroliga för att Skatteverkets hantering skulle medföra likviditetsproblem. Företagen fick sina pengar men det krävde en stor arbetsinsats från Skatteverkets sida för att hantera alla formella fel. Men när systemet väl var inarbetat var flertalet företagare nöjda med systemet. Det var dock en lång resa innan systemet fungerade på ett bra sätt.

Oväntad ökning av antalet felaktiga ansökningar

Fakturahanteringen sköttes av Skatteverket i Västervik som anställde elva nya handläggare och två personer för registrering. Efter två månader hade kontoret fått in 50 000 ärenden i systemet. Skatteverket prognos visade på att 2–3 procent av ansökningarna skulle vara felaktiga, men den verkliga siffran låg på 30–50 procent. Sammantaget innebar det att handläggningstiden ökade. Delvis berodde det på att företagare som hade bråttom att få sin betalning trodde att deras ansökan inte kommit in, och skickade in en ny ansökan för samma utbetalning. Vilket förvärrade situationen ytterligare.

Under 2009 fick Skatteverket in ansökningar baserat på arbete åt knappt 270 000 köpare, och 2010 var antalet uppe i drygt 850 000. Inflödet fortsatte att öka med 10–15 procent varje år och Skatteverket provade olika sätt att effektivisera hanteringen.

E-tjänster och automatisering underlättade hanteringen

Under 2010 blev det möjligt att ansöka om utbetalningarna via en e-tjänst på Skatteverkets webbplats. E-tjänsterna och handläggarstödet i ärendehanteringssystemet utvecklades löpande och 2012 införde man bland annat maskinella maxbeslut. De köpare som utnyttjat rot och rut maximalt fick då ett automatiskt beslut när de nått maxgränsen, utan att en handläggare behövde hantera ärendet manuellt. På samma sätt införde man 2013 automatiska avvisningar för ansökningar som kom in försent.

År 2015 implementerade Skatteverket ett nytt lagkrav som sa att alla utförare skulle använda sig av e-tjänsten för att lämna in begäran om utbetalning. Inledningsvis utnyttjade 1 280 företagare möjligheten att begära dispens för e-tjänsten, upp till som längst sex månader. Men i maj 2015 använde 96 procent av utförarna e-tjänsten och i dag är det 100 procent.

Färre fel och snabbare kontroller

En erfarenhet som Skatteverket gjort är att det hade varit bra att hinna lyssna på användarna i förväg, för att bättre kunna anpassa e-tjänsten efter deras behov. Då hade det gått snabbare att utveckla ett väl fungerande system. Tyvärr var det svårt på grund av de väldigt korta tidsramarna för införande av den nya fakturamodellen. Skatteverket har dock fortsatt arbetet med att utveckla systemet och det är numera betydligt mer användarvänligt. Det syns tydligt på att antalet klagomål som kommer in till Skatteverket är väldigt få, sett till antalet ärenden de hanterar.

Skatteverket har bland annat byggt in kontroller i e-tjänsten så att det till exempel inte går att registrera fel personnummer. Det har lett till att utförarna gör färre formella fel när de lämnar uppgifter i samband med begäran om utbetalningar. En annan effektivisering är att handläggarna på Skatteverket inte längre behöver göra något manuellt registreringsarbete, då utförarna gör detta själva i samband med sin begäran.

Sammantaget har Skatteverkets arbete med den nya fakturamodellen effektiviserat hanteringen av ansökningarna för rut- och rotarbete genom bättre och snabbare kontroller.

Dela

Kontakt