Positivt med lagförslag om enbart e-faktura till offentlig sektor från 2019

2017-07-04 | Nyhet

E-fakturering är bra både för effektivitet och för miljön. Regeringen har nu tagit fram ett förslag till lagreglering inom området som innebär att företag från 2019 enbart får skicka elektroniska fakturor till den offentliga sektorn. Förslaget är nu ute på remiss. Ekonomistyrningsverket (ESV) kommer att genomföra informationsinsatser om vad detta innebär med början under hösten 2017.

ESV gläds över att regeringen gått vidare med denna reform baserat på det förslag vi tidigare lämnat. E-fakturering är bra för alla inblandade och genom en koordinerad och kraftfull satsning så kan vi dra ännu större nytta av fördelarna med e-fakturor.

Fakturor till offentlig sektor ska vara elektroniska

Idag tar alla statliga myndigheter emot e-faktura och för kommuner och landsting är motsvarande 87 procent. Drygt hälften av den offentliga sektorns fakturor är redan elektroniska enligt ESV och Sveriges Kommuner och Landsting. De satsningar som har gjorts hittills har gett resultat, men det är fortfarande en lägre nivå än våra grannländer som alla har mer än 70 procent e-faktura.

Förslaget innebär att alla fakturor vid offentlig upphandling ska vara elektroniska, även direktupphandlingar omfattas av lagförslaget. Utöver statliga myndigheter, kommuner och landsting så omfattas även exempelvis kommunala bolag.

Ett steg längre än vad EU-direktivet kräver

Vid slutet av 2018 ska ett EU-direktiv om e-faktura vid offentlig upphandling vara infört över hela Europa. Direktivet innebär att offentlig sektor är tvungen att ta emot e-fakturor som överenstämmer med den nya europeiska standard för e-faktura som nu är framtagen.

ESV genomförde under 2015 en utredning i ett regeringsuppdrag kring vad detta direktiv innebär och om det vore bra med ytterligare krav på e-faktura till offentlig sektor. Förslaget i denna rapport var att regeringen skulle gå längre än vad direktivet kräver. ESV:s utredning visade att detta ger nyttor både för den offentliga sektorn och för företagen. Fördelarna med e-faktura är både ekonomiska och miljömässiga.

ESV storsatsar på information och stöd

Även om e-fakturering är väl utbrett i Sverige idag så är det många som behöver förändra sina rutiner och arbetssätt då denna reform genomförs. I vissa fall kan mindre anpassningar behöva göras i de it-stöd som används. För att underlätta övergången kommer vi från ESV att kraftsamla kring stöd om e-fakturering. I detta arbete är vårt samarbete inom Single Face To Industry (SFTI) viktigt för att också kunna ge utbildning och tekniskt stöd vid behov.

Den större delen av våra informationsinsatser kommer vi att genomföra under 2018. Under hösten 2017 kommer vi särskilt rikta oss till affärssystemleverantörer och andra it-företag i syfte att säkerställa att it-stöden på den svenska marknaden är redo att hantera den nya europeiska standarden. Under oktober kommer vi att genomföra en serie frukostseminarier kring detta.

Vi ser också att det är angeläget att operatörer och it-leverantörer är knutna till PEPPOL-nätverket för att underlätta leverantörsanslutningar. Via PEPPOL kommer stöd etableras för den nya standarden.

Dela

Senast uppdaterad: