Öppen remiss av frågorna om internrevision

2017-10-05 | Nyhet

Ekonomistyrningsverket (ESV) lämnar årligen en redovisning över den statliga internrevisionen och myndigheternas interna styrning och kontroll till regeringen. Nu finns det möjlighet för er att lämna synpunkter på de frågor som blir underlag till ESV:s rapport för 2017.

ESV kommer att hämta in information från de myndigheter som lyder under internrevisionsförordningen. Det är för närvarande 69 myndigheter. Frågorna handlar om hur myndigheterna följer bestämmelserna om internrevision och intern styrning och kontroll, samt om internrevisionens prestationer och om dess effekter.

– Enkäten har kompletterats med några frågor som vi, efter en diskussion i ESV:s internrevisionsråd, tror kan vara till nytta för internrevisionsfunktionernas arbete med självvärdering, säger Catrin Lind Ebert, utredare på ESV, som är ansvarig för årets enkät.

I år har vi även lagt till en fråga kopplat till 3 § i internrevisionsförordningen och några frågor inom avsnittet för intern styrning och kontroll. Ett nytt avsnitt som berör internrevisionens förutsättningar har lagts till. Och vi har tagit bort några frågor som vi bedömt inte behöver ställas varje år.

Lämna synpunkter senast 26 oktober

ESV vill gärna ha synpunkter på frågorna och främst på vilken information vi hämtar in. Myndighetens svar på remissen skickas till registrator@esv.se senast den 26 oktober 2017. Ange ärendenummer 3.2-426/2017.

Myndigheterna kommer att kunna besvara enkäten från vecka 2 i januari till och med den 26 januari 2018. Svaren lämnas via statsredovisningssystemet Hermes. ESV ska lämna sin redovisning till regeringen senast den 31 mars 2018.

Dela

Kontakt

Senast uppdaterad: