Myndigheternas it-kostnader relativt oförändrade

2017-12-21 | Nyhet

Ekonomistyrningsverket (ESV) har lämnat en delrapport för uppdraget att följa de statliga myndigheternas it-användning och hur myndigheterna tar tillvara digitaliseringens möjligheter. Det myndighetsgemensamma arbetet visar att myndigheternas totala it-kostnader är relativt oförändrade men att de strategiska it-projekten blir längre och dyrare.

Tillsammans med drygt 60 myndigheter har ESV samlat in och sammanställt åtta nyckeltal för myndigheternas it-kostnader samt information om myndigheternas strategiska it-projekt. Under hösten har de deltagande myndigheterna bland annat diskuterat definitionerna för nyckeltalen och vad som kan betraktas som ett strategiskt it-projekt.

– Myndigheterna har varit väldigt aktiva i arbetet. De har sett ett värde i att träffas och diskutera de här frågorna, för att lära av varandra. Det är roligt att myndigheterna verkligen vill vara med och bidra till att skapa en överblick för it-användningen i statsförvaltningen, säger William Linnefell, utredare på ESV som ansvarar för insamlingen.

Myndigheterna har även gjort mognadsbedömningar av sin förmåga att ta tillvara digitaliseringens möjligheter, till exempel hur man använder it i verksamhetsutvecklingen. Sammanställningen av mognadsbedömningarna är inte färdig, utan blir en del av ESV:s rapport i mars 2018. Årets arbete är en fortsättning på ESV:s tidigare kartläggning av myndigheternas it-användning.

Ingen större ökning av myndigheternas totala it-kostnader

De totala it-kostnaderna för de myndigheter som ingick i insamlingen uppgick till 18,8 miljarder kronor för 2016. Det motsvarar nio procent av myndigheternas verksamhetskostnad. Sammantaget syns inga större ökningar för de två nyckeltalen it-kostnader som andel av verksamhetskostnaderna och it-investeringar som andel av verksamhetskostnaderna. Nyckeltalen har varit relativt oförändrade sedan ESV inledde arbetet 2014. Myndigheterna förväntar sig inte heller någon större ökning fram till 2019.

– Man kan dock fundera över om inte dessa nyckeltal generellt sett bör öka över tid, med tanke på att regeringen ser digitaliseringen som den just nu enskilt största förändringsfaktorn som påverkar alla delar av samhället, säger William Linnefell.

Baserat på det insamlade underlaget har ESV beräknat att it-kostnaderna för staten som helhet uppgick till 25–30 miljarder kronor för 2016. Summan motsvarar i princip ESV:s beräkningar för tidigare år.

Myndigheternas strategiska it-projekt blir längre och dyrare

Undersökningen av myndigheternas strategiska it-projekt visar att de generellt sett är väldigt långa, i genomsnittlig över 2,5 år. Många strategiska it-projekt blir också längre och dyrare under projektens gång, eftersom att projektlängd och budget tenderar att revideras i väldigt stor utsträckning.

– Det finns en tydlig trend att strategiskt viktiga it-projekt förlängs och fördyras. Det vore positivt om myndigheterna kunde vända den trenden så att inte it-projektens nyttorealisering och positiva effekter skjuts på framtiden, säger William Linnefell.

Myndigheterna har i stor utsträckning identifierat och analyserat de strategiska it-projektens nyttor. Men generellt sett saknar myndigheterna viktiga förutsättningar för en effektiv nyttorealisering. Till exempel saknar myndigheterna ofta nyttorealiseringsplan och nyttorealiseringsansvarig för sina strategiska it-projekt.

Vägledning för egna beräkningar på myndigheten

Även myndigheter som inte deltar i insamlingen kan använda sig av ESV:s mall för att beräkna it-kostnader och genomföra en mognadsbedömning. ESV har publicerat en vägledning för arbetet på sin webbplats, tillsammans med den insamlade informationen från de deltagande myndigheterna.

Dela

Kontakt

Senast uppdaterad: