Myndigheternas internrevision fungerar bra

2017-04-04 | Nyhet

Ekonomistyrningsverket (ESV) har lämnat in den årliga redovisningen över den statliga internrevisionen och myndigheternas interna styrning och kontroll till regeringen. Den generella bilden ESV har är att internrevisionen fungerar väl och att myndigheterna tillämpar bestämmelserna om statlig internrevision och intern styrning och kontroll i mycket hög utsträckning.

ESV har ett instruktionsenligt uppdrag att årligen lämna en redovisning till regeringen över den statliga internrevisionen och myndigheternas interna styrning och kontroll. Rapporteringen avser 2016 och omfattar de myndigheter som ska tillämpa internrevisionsförordningen och förordningen om intern styrning och kontroll. ESV vill ge regeringen en bild på vilket sätt internrevisionen skapar nytta för generaldirektörer och myndighetsstyrelser i statsförvaltningen. Alla myndigheter ska ha en tillförlitlig intern styrning och kontroll som utgör ett stöd för myndigheternas ledningar att bedriva verksamheten på ett säkert sätt. De myndigheter som tillämpar förordningen om intern styrning och kontroll har internrevision som stöd.

Myndighetsledningarna har under 2016 besvarat en enkät om nyttan med internrevision. Svarsfrekvensen var 84 procent. ESV:s kartläggning visar att 85 procent av de myndigheter som svarade ser stor nytta med och är mycket positiva till internrevisionens arbete. Myndighetsledningarna menar att det bidrar till förbättringar av både styr- och ledningsprocesser samt den interna styrningen och kontrollen på myndigheterna.

Myndighetsledningarnas bedömning av den interna styrning och kontrollen i respektive årsredovisning är att den är betryggande. Det är också fortsatt få myndigheter som redovisar brister. De vanligaste bristerna handlar om riskhantering. Exempel på brister är att all verksamhet inte omfattas av riskanalys och att åtgärder inte har genomförts som beslutat.

Dela

Kontakt

Senast uppdaterad: